14

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Microsoft Surface Studio 2+ (i7.11th 32GB.1TB RTX 3060)

Booking stock
1 Year Warranty Hardware
$5,199

-11th Gen Intel Core i7-11370H
-Ram : 32GB LPDDR4
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 28” 4500x 3000
-VGA :  RTX 3060 6GB 
- Pen Mouse and Keyboard 
-9.56 Kg /Windows 11 Pro

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Out of Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,649

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $2,899

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13" and 15"

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,199

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sage)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,699

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,699

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 32GB / 1TB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,299

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/128GB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,199 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 949$  
-Upgrade 1TB SSD 1,049$   

-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,299 $1,099

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,190$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,250$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Graphite 1year

Available In Stock
1 Year warranty Hardware
$1,499 $1,349

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,439$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,489$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,799 $1,499

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,580$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,650$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro9 (I7/16GB/256GB) Forest

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,820 $1,619

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,699$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,749$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$2,899 $2,679

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 PRO License

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Forest

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,179

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,250$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,320$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,179

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,250$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,320$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,539$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,589$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Blue

Coming Soon
1 Years Warranty Hardware
$1,799 $1,619

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,699$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,749$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,799 $1,599

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,679$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,749$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Graphite

Out of Stock
1Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Screen Protection

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" I7-11TH/16GB/256GB Black Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black​ WINP

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 PRO Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 Pro Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,299

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface 8 13" LTE (I5-16GB-256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,499

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920

-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram

Out of Stock
1 Year Warranty
$699 $599

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty CPO
$899 $749

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black New (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $749

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Matte Black CPO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $749

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$649

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB 
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Upgrade 512GB SSD 729$  
-Upgrade 1TB SSD 799$   

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 512GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Windows Professional original 
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS (Silver) 4G LTE (SIM CARD)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD 1,049$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,149$

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Month Warranty
$125

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
6 Month Warranty
$79

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty
$79

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty
$79

Surface Pen (ACTIVE STYLUS) For All Surface Model (CHINA)

Available In Stock
China Brand
$30 $25

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – ICE Blue

Available In Stock
1 Months Warranty
$140 $110

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty
$260

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty
$260

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Out of Stock
6 Month Warranty
$170

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$170

Microsoft Surface Pro 8 and Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
1 Month Warranty
$130

Microsoft Surface Go

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Microsoft Surface GO 3 128GB Matte Black LTE 4G

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799

-Intel Core I3 10100Y 
-Ram 8GB / Storage 128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-ប្រើអុីនធើណេត​ LTE (ដាក់សុីមកាត)
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 3 64GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499 $449

-Intel Pentium Gold 6500Y
-Ram 4GB / Storage 64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Second Hand

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$470 $450

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 128GB Platinum LTE 4G With Keyboard

Available In Stock
1 month Warranty
$449

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / Storage 128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-Windows 10  Original
-Battery Life: Up to 10 hours
-ប្រើអ៊ីនធើណេត​ LTE (ដាក់ស៊ីមកាត)
-FREE Keyboard

Surface Pro 3 99% Brand New + Keyboard Bluetooth

Available In Stock
3 Month Warranty
$420

-Intel Core i7-4650U
-Ram : 8GB 
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Keyboard Bluetooth 

Memory Adapter BaseQi

Energizer AAAA Batteries 2 Pack

Available In Stock
$10

Microsoft Mouse

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse Silver

Out of Stock
1 Month Warranty
$75

-Model:222-00028

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse Pastel Blue

Available In Stock
1 Month Warranty
$75

-Model: 222-00060

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse Peach

Available In Stock
1 Month Warranty
$75

Model:222-00044

Microsoft - Modern Mobile Bluetooth Mouse (Glacier)

Out of Stock
1 Month Warranty
$60

Model:KTF-00060

Microsoft Keyboard

Microsoft - Bluetooth Keyboard and Mouse Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

Model: QHG-00017

Microsoft Ergonomic Wired Keyboard and Mouse Bundle

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

-Model: RJU-00001

Microsoft - Bluetooth Keyboard and Mouse Monza Gray

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

Model:QHG-00047

Microsoft Designer Compact Bluetooth keyboard Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$80

-Model: 21Y-00017

Microsoft Designer Compact Bluetooth keyboard Silver

Available In Stock
1 Month Warranty
$80

-Model: 21Y-00047

Microsoft Surface Accessories

Laptop Handbags