143

បេកគីឌៀល មានសេវាបង់រំលោះជាមួយដៃគូរសហការ អុីអន / សេវាទិញចូល វ៉ៃដូរយកថ្មី

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Graphite

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2984
$999 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Forest

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3134
$1,099 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection 

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3135
$1,099 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3146
$1,299

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE2986
$1,299

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Laptop Studio 1 and 2

Surface Laptop Studio 2 (I7/64GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3708
$3,699 $3,199

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3703
$2,999 $2,799

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Surface Laptop Studio 2 (I7/16GB/512GB) RTX 4050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3701
$2,699 $2,099

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Microsoft Surface Laptop

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3711
$799

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Available In Stock!
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3713
$799

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Surface Pro X SQ1/16GB/512GB Black LTE

Available In Stock
6 Months Warranty CPO

SKU BECKIE3473
$699

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Upgrade 2TB SSD +$250
-Free Keyboard Bluetooth

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 32GB / 1TB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3039
$2,399 $1,899

-CPU : Intel Core i7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5x
-Storage : 1TB PCIe
-Screen : 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.5 Kg /Windows 11
-Free Laptop Stand
-Free Cleaning Kit
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Microsoft Surface Laptop 4 15'' (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3036
$949 $849

-CPU : Intel Core I7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB M.2
-Display : 15” 2496 x 1664
-Windows 11 Pro
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Laptop Stand
-Free Mouse | Mousepad

Microsoft Surface Pro Type Cover

Surface Pro Signature Type Cover with Slim Pen 2 (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE3083
$240 $230

Surface Pro Signature Type Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE3084
$240 $230

Surface Pro Type Cover & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE2192
$230

Surface Pro Type Cover with Slim Pen 1 (Platinum)

Out of Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1525
$175

Surface Pro Type Cover with Slim Pen 1 (Poppy Red)

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1526
$175

Surface Pro Type Cover and Slim Pen 1 (Ice Blue)

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1527
$175

Surface Pro Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU BECKIE3165
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard ( Gray) Secondhand

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU BECKIE3513
$100

Microsoft Type Cover For Surface Pro 3-7Plus (Black)

Out of Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE0531
$120 $90

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU BECKIE0427
$99

Microsoft Surface Accessories (001)

2230 M.2 For Upgrade Surface (2TB)

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE3793
$299

2230 M.2 For Upgrade Surface (512GB)

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU BECKIE1336
$120

Microsoft Surface USB-C Travel Hub

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU BECKIE1007
$120

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock

SKU BECKIE0546
$19

Energizer AAAA Batteries (1PC)

Available In Stock

SKU BECKIE0561
$5

Laptop Second Hand

ThinkPad X1 Carbon 8th Gen (I7-10th/16GB/256GB) 2nd Hand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU LT21BD2162
$699

-Intel Core i7-10710U
-Ram : 16GB 
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 14” FHD IPS
-VGA : Intel Graphics

Dell Latitude 5290 (I5-8th/8GB/256GB) 2nd Hand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU BECKIE3747
$450

-Intel Core i5-8350U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB (SSD)
-Display : 12.3” FHD
-VGA: Intel Graphics

Mix Brand Stylus Pen

Microsoft Surface Slim Pen 2

Out of Stock
6 Month Warranty

SKU BECKIE2287
$150 $99

Microsoft Surface Pen V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE0552
$70

Microsoft Surface Pen V4 (Ice Blue)

Out of Stock
6 Months Warranty

SKU BECKIE0553
$70

Microsoft Surface Pen V4 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU BECKIE0556
$70

Microsoft Mouse

Microsoft Surface Arc Mouse Poppy Red (arc002)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MS20BD731
$80 $70

Microsoft Surface Arc Mouse Black

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MS20BD487
$70

Microsoft Surface Arc Mouse (Soft Pink)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU MS20BD792
$70

Microsoft Surface Arc Mouse Sage (arc005)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU MS20BD1435
$70


Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse Peach

Available In Stock
1 month Warranty

SKU MB20BD3093
$65

Microsoft Modern Mobile Mouse (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MM20BD492
$50 $40

Microsoft - Modern Mobile Bluetooth Mouse (Forest)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MM20BD491
$45

Model:KTF-00093

Microsoft - Modern Mobile Bluetooth Mouse (Sapphire)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU MM20BD1392
$45

Model:KTF-00077

Microsoft Modern Mobile Mouse (Mint)

Out of Stock
1 month Warranty

SKU BECKIE2064
$40

Microsoft Bluetooth Mouse Forest Camo Design

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MB20BD3887
$25

Microsoft Bluetooth Mouse Arctic Camo Design

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MB20BD3888
$25

Mouse Microsoft Wireless Mobile 1850 (Black)

Available In Stock

SKU MM20BD495
$17

Mouse Microsoft Wireless Mobile 1850 ( Flame Red)

Available In Stock

SKU MM20BD3889
$17

Mouse Microsoft Wireless Mobile 1850 (Light Orchid)

Available In Stock

SKU MM20BD3890
$17

Microsoft Keyboard

Microsoft Surface Ergonomic Keyboard

Available In Stock

SKU BECKIE0522
$175 $99

Microsoft Surface Bluetooth Keyboard (‎WS2-00003)

Out of Stock

SKU BECKIE0529
$99 $79

-Model: ‎WS2-00003

Microsoft Ergonomic Wired Keyboard and Mouse Bundle

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

-Model: RJU-00001

Microsoft Designer Compact Bluetooth keyboard Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$80

-Model: 21Y-00017

Microsoft Bluetooth Number Pad (Glacier)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MB21BD3892
$40

- Glacier 23O-00021

Mix Brand Power Adaptor

Microsoft Charger (127W) For Surface Studio & Book 15Inch

Available In Stock

SKU BECKIE1742
$60

Microsoft Charger For Surface Laptop/Book 65W

Available In Stock

SKU BECKIE3405
$50

Surface Pro Charger 44W (Pro 3-4-5-6-7-8-9-X)

Available In Stock

SKU BECKIE0611
$35

USB-C Charger For Surface Pro / Laptop / Book / Go

Available In Stock

SKU BECKIE0610
$15