34

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Family

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/64GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3708
$3,699

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4050

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3703
$2,999

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/16GB/512GB) RTX 4050

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3701
$2,699

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2137
$1,999 $1,399

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Graphite

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2984
$999 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3133
$999 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3135
$1,099 $999

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3146
$1,299

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Graphite

Available In Stock
2 Years warranty Hardware

SKU MS32BD3279
$1,550

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Original Window 11 Pro 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2989
$2,349

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Laptop 5 13" and 15"

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3169
$960

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3011
$1,349 $1,120

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Sandstone)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3016
$1,899 $1,499

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3035
$1,999 $1,599

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop GO 3

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3711
$970

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3712
$970

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3713
$970

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2958
$649

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro 7 Plus Platinum (I5/16GB/256GB) LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP30BD1455
$999 $799

-Intel Core I5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Bluetooth Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2491
$1,999 $1,599

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Bluetooth Keyboard
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2153
$1,049

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Windows 10 Pro Original 
-Free Bluetooth Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2154
$1,499 $1,299

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 Pro Original 
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum LTE

Restock Soon
3 Months Warranty

SKU SP30BD1673
$499

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 2TB SSD (SNK-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB26BD1279
$1,199 $1,149

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg/ Windows 10 Pro

Microsoft Surface Pro 5-6-7 Type Cover Black

Out of Stock
3months Warranty

SKU MS18BD531
$100

Microsoft Surface Pro X, Surface Go, Pro 7

Surface Pro X SQ2 4G-SIM CARD Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1583
$830

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Upgrade 512GB SSD +$120 
-Upgrade 1TB SSD +$180
-Upgrade 2TB SSD +$299
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ1/16GB/256GB Black LTE CPO

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP18BD3473
$580

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Upgrade 1TB SSD +$640
-Upgrade 2TB SSD +$740
-Free screen Protect

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1441
$999

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-Upgrade 1TB SSD +$180
-Upgrade 2TB SSD +$299
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram LTE Black New

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1442
$799

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-Upgrade 1TB SSD +$870
-Upgrade 2TB SSD +$970
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ1/8GB/128GB (Black)

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD2112
$599 $470

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Bluetooth Keyboard

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU MS23BD427
$110

Surface Go Signature Type Cover (RED) 2021 (KCS-00098)

Available In Stock

SKU SG23BD426
$110

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock !
6 Month Warranty

SKU MS23BD2287
$150 $99

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD551
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD552
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MS23BD553
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD556
$75

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Energizer AAAA Batteries 2 Pack

Available In Stock

SKU EA23BD561
$10

Microsoft Surface Dial For All Surface Model

Available In Stock

SKU MS21BD420
$99 $60

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Out of Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3083
$245

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3084
$245

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD2192
$245

Surface Pro 8-9 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD2194
$245

Surface Pro 8 and Pro X Keyboard & Surface Slim Pen 2

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD1526
$245

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2196
$160

Surface Pro 8​-9​& Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2198
$160

Microsoft Surface Second Hand

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8th Gen 95%

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU LT21BD2162
$699

Intel Core i7-10710U
-Ram : 16GB 
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 14” FHD IPS
-Window 10 Pro
-Charger 65W USB C

Lenovo ThinkPad X1 Carbon LTE 90%

Available In Stock
1Month Warranty

SKU LT21BD1929
$430

-Intel Core i7-7500U
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Display : 14” FHD 
-LTE WWAN SIM CARD
-Window 11 Pro  

Surface Book 2 15" Core I7 - 16GB Ram 256GB CPO

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU SB21BD3648
$550

-Intel Core I7-8th
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1050 ti
-Weight 1.9Kg / Windows 11

Surface Pro 6 I5/128GB/8GB Ram + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 months

SKU SP21BD1714
$399

-Intel Core i5-8300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620

Surface Laptop 3 13" I5-10TH/8GB/256GB (Matte Black)

Available In Stock
6 months warranty

SKU SL32BD3646
$449

-10th Gen Intel Core i5-10th
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Display: 13.5” 2K Touch
-Window 11 Pro Original 

-99% New CPO 

Dell Latitude 5290 2 in 1 12.3"

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU DL21BD3747
$450

-Intel Core i5-8350U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Display : 12.3” FHD 

Microsoft Mouse

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse Peach

Available In Stock
1 month Warranty

SKU MB20BD3093
$65

Microsoft Keyboard

Microsoft - Bluetooth Keyboard and Mouse Black

Out of Stock
1 Month Warranty
$90

Model: QHG-00017

Microsoft Ergonomic Wired Keyboard and Mouse Bundle

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

-Model: RJU-00001

Microsoft Designer Compact Bluetooth keyboard Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$80

-Model: 21Y-00017

Laptop Handbags