25

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Core I5-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Months Warranty
$155

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/32GB/1TB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,349

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,249

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Black)

Out of Stock
6 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock
3 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Ice Blue)

Out of Stock
3 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Platinum)

Out of Stock
3 months Warranty
$349

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
3 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Ice Blue) New Model

Out of Stock
3 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
3 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Platinum) New Model

Out of Stock
3 months Warranty
$249

Microsoft Surface duo and Surface Studio

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  256GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Silver (Latest Model)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty Original
$666

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,029

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black Brand New

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,249

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Platinum)

Out of Stock
3 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Poppy Red)

Available In Stock
3 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen

Available In Stock
3 Months Warranty
$265

Microsoft Surface Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
6 Months Warranty
$145

Microsoft Surface Pro X Slim Pen (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$140

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 512GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,750

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 512GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5-1135G7 256GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5-1135G7 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$929 $899

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I3 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$829 $799

-Intel Core i3-1115G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10  

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,579

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-Windows 10 PRO
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,579 $1,479

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Windows 10 Home
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/256GB/16GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,249

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I5/128GB/8GB Ram Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$775

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Second Hand

Surface Pro X SQ1 256GB 8GB (Open Box) Keyboard

Available In Stock
9 Months Warranty
$999 $949

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Can Use Application 64Bit
 Included Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$699 $649

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE 99.9% New

Out of Stock
Warranty 3 Months
$630

Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$569 $500

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Machine Only 99.9% New

Available In Stock
Warranty 3 Months
$520

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 3 Core I7 512GB Ram 8GB Only Machine 98%

Available In Stock
3 Month Warranty
$480

-Intel Core i7-4650U
-Ram : 8GB 
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro Case Cover

Surface Pro 7 Backside Case

Available In Stock
$25

Surface Pro 7Plus Case

Out of Stock
$25

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Grey

Available In Stock
3 Months Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – ICE Blue

Out of Stock
3 Months Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
3 Months Warranty
$110

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Out of Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" AMD 5/8GB/256GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty
$999 $949

-AMD Ryzen 5 4680U 6 Core
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : AMD Radeon Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Ice Blue)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,899

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,899

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $2,099

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life Up to 16.5 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $2,099

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496x1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/32GB/1TB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,399

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5Inch Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,249

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $999

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Upgrade to 512GB Add 200$

-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Book 3 (13.5")

Surface Book 3 13.5" Core I7 10th 32GB Ram 1TB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,849 $2,399

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1 TB  PCIe Drive 
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 13.5" Core I7-32GB Ram 512GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,249

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 13.5" Core I7-16GB Ram 256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,849

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 13.5" Core I5/8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Intel Core I5-1035G7
-Ram : 8GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : Intel Iris Plus 
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.5Kg / Windows 10 
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Book 3 (15")

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 1TB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,299 $3,249

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 15" Core I7-32GB Ram 512GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,849 $2,779

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 15" Core I7-16GB Ram 256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,349 $2,099

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Sandstone

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Ice Blue

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg /Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $829

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Ice Blue

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Sandstone

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Case For Surface Laptop Go (12.4")

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$869

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Memory Adapter BaseQi

Energizer AAAA Batteries 2 Pack

Available In Stock
$10

Microsoft Mouse

Microsoft Modern Mobile Mouse (Pastel Blue)

Out of Stock
1 Month Warranty
$55

Microsoft - Modern Mobile Wireless BlueTrack Glacier

Available In Stock
1 Month Warranty
$55

Microsoft Keyboard

Microsoft Ergonomic Wired Keyboard and Mouse Bundle

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

Microsoft - Bluetooth Keyboard and Mouse Bundle QHG-00001

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Microsoft - Bluetooth Keyboard and Mouse Bundle - Glacier

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Microsoft Surface Accessories