363

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Ram For Laptop

Ram ADATA DDR4 3200 PC4-25600 32GB

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU RA29BD1963
$120

Crucial 16GB Ballistix DDR4 3200

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU C129BD2218
$60

Ram ADATA DDR4 3200 PC4-25600 16GB

Available In Stock
3 MONTS WARRANTY

SKU RA29BD1964
$45

Ram ADATA DDR4 3200 PC4-25600 8GB

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU RA29BD2252
$42

Samsung Internal NVME M.2

ASUS ROG STRIX ARION M.2 NVME SSD ENCLOSURE

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AR22BD1820
$65 $48


Ram For Desktop

PNY - XLR8 16GB RAM 8 x 2-pack 4000MHz DDR4 with RGB

Available In Stock

SKU PX24BD1909
$169 $84

Logitech Mouse

Logitech M238 Doodle Collection Wireless Mouse

Available In Stock

SKU LM27BD2183
$30

Logitech M221 Wireless Mouse

Available In Stock

SKU LM27BD1895
$19

ASUS Projector

Logitech R400 Wireless Presenter Remote Control

Available In Stock

SKU LR33BD1747
$38

Logitech C310 HD Webcam

Available In Stock

SKU LC27BD2165
$35

Gaming Keyboards