16

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microphone / Speaker / Headphone

Samsung EVO M2 SSD

ASUS ROG STRIX ARION M.2 NVME SSD ENCLOSURE

Available In Stock
1 Year Warranty
$65 $55


Gaming Keyboards

Ram For Desktop

Kingston Fury Beast DDR5 8GB 5200MT/s

Check Stock
1 Year Warranty
$62

Ram For Laptop

Ram ADATA DDR4 3200 PC4-25600 32GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$185

Crucial 16GB Ballistix DDR4 3200

Available In Stock
1 Year Warranty
$110

Ram ADATA DDR4 2666 32GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$180

Ram ADATA DDR4 2666 PC4-21300 16GB

Available In Stock
3 MONTHS WARRANTY
$88

Ram ADATA DDR4 3200 PC4-25600 16GB

Available In Stock
3 MONTS WARRANTY
$100

Ram ADATA DDR4 3200 PC4-25600 8GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$38