18

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple MacBook Air M2 Chip

MacBook Air M1 chip|8GB|256GB Space Grey (MGN63 )

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999 $870

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999 $870

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,145

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,145

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,145

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,445

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Silver) MLY03

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,445

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,975

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,975

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHH3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,475

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,475

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHJ3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, Space Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,349 $3,199

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware
$3,899

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

Apple 14" MacBook Pro M2 PRO Chip CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware
$3,949

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-Buy Magic Mouse 3 = 45$ 

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,420

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg, MNWA3
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Max Ram 64GB CTO Model

Pre-Order
1 Year Warranty Hardware
$4,450

- Apple M2 Max Chip
- 12-Core CPU & 38-Core GPU
- 64GB Unified Ram
- 1TB SSD PCIe
- 16.2" Liquid Retina XDR Display
- Weigh : 2.2 Kg
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple MacBook Pro 14"

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGP3

-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg | MKGQ3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK183
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,099

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK193
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $2,649

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK1A3 
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,599 $2,549

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK1H3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple MacBook Pro M2 Chip

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,300 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

Macbook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,300 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,500 $1,470

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,500 $1,470

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 16GB - 512GB (Space Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty Code LL
$1,775

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 16GB - 1TB (Space Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty Code LL
$1,949

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac mini Desktop - Apple M1

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$749

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Mac mini Desktop - Apple M1

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$599

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$799 $749

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Restock Soon
2 Year Warranty
$999 $949

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO Model

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$949

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro CTO 32RAM

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,899

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO RAM 24GB

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-24GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO RAM 24GB 1TB

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,999

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-24GB Unified RAM
-2TB PCIe SSD

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $1,999

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio M1 Max 10C-24C 32GB 1TB

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$2,549

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 64GB | 512GB

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-64GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 

Apple Mac Studio with M1 Ultra (Early 2022)

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$4,199 $3,999

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : MJMW3

Apple Mac Studio Chip M1 20C,48C GPU Ram 64GB SSD 2TB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,599

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-2TB PCIe SSD 

Apple accessories

Apple Airpods 3 model 2021

Out of Stock
1 Year Warranty
$170

Apple Imac

iMac M1 Chip (8C-7C) 8GB/256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,379

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse
-Stock :

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Green

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/512GB

Out of Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID
-Stock : Pink , Blue

Model : MK0Q3

Apple Studio Display Standard Glass Tilt Adjustable ( 27inch | 5K)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,799 $1,749

Model : MK0U3   

Model : MMYV3  

Apple Accessories 2021 model

Magic Keyboard For iMac With Touch ID + Magic Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

-Color : Green , Yellow , Silver

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Keyboard (2021 Model) MK2A3

Available In Stock
1 Year Warranty
$130

Apple TV 4K 64GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$170

Apple TV 4K 32GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$150

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$150

Apple Magic Trackpad 2 Latest Model Silver

Available In Stock
1 Month Warranty
$130

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$119

Microsoft Surface Second Hand

MacBook Air 13.3" Early 2014 I7/4GB/256GB Second Hand

Available In Stock
Warranty 1 Months
$500 $450

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 4GB 1600MHz LPDDR3 Ram
-Storage: 256GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

Mix Brand Apple and Microsoft Charger

Apple 140W USB-C Power Adapter

Available In Stock
$150

Laptop Handbags