376

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

headset Apple, Sony, Surface, Bose

Apple AirPods Max Grey

Available In Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU AA34BD2990
$530

Apple AirPods Max Green

Out of Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU AA34BD1602
$530

Apple AirPods Pro 2nd Gen

Available In Stock​!
1 Year Warranty

SKU AA34BD2949
$235

Apple Airpods 3 model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD1697
$170

Apple AirPods 2 New

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD2408
$120

Apple MacBook Air 15" M2 Chip

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3529
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKW3
-FREE Wiwu T02 3 in 1 

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3530
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg| MQKU3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3531
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKP3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3532
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKR3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3537
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKX3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3539
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKQ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3538
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKV3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3540
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKT3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

Apple MacBook Air 13"

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2823
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2640
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver) MLY33 LL

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2641
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2806
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Starlight) MLY23

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU MA25BD2650
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA25BD2651
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Grey) MLXX3

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU MA25BD2648
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Silver) MLY03

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA25BD2649
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1305
$999 $799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray MGN63

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1286
$799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1287
$999 $799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

Apple MacBook Pro M1 Pro/Max

MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-32 GPU/64GB/2TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2268
$2,199

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKH53

-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-32 GPU/64GB/2TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2337
$2,499 $2,299

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKH53

-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/4TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2271
$3,099 $2,599

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-4TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh 2.2 Kg | MMQW3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Restock 25-10
1 Year Warranty CPO

SKU MP30BD2238
$1,599

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MK193

Apple MacBook Pro M2 Chip

Macbook Pro 13.3'' M2 - 8GB- 256GB (Space Gray) MNEH3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2849
$1,185

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEH3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2652
$1,185

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEP3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2653
$1,385

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2654
$1,385

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEQ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3" M1/8GB/512GB Grey (95%)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MP31BD1285
$949

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-Condition 95%

MacBook Pro 13" 2020 (I5/16GB/512GB) Grey (95%)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MP31BD867
$749

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.1GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-16GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Condition 95%

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP33BD3216
$2,199 $1,949

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHH3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3217
$2,399

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Max (12C-30C/32GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3229
$3,199 $3,049

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Keyboard Protection

Apple 14" MacBook Pro M2 CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3230
$3,599

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Keyboard Protection
-Buy Magic Mouse 3 39$

Apple 14" MacBook Pro M2 CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3231
$2,999

-Apple M2 Pro
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Pro 14" M2 Max 2TB Ram 96GB Customize You Own

Pre- Order
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3232
$4,600

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3219
$2,499 $2,280

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3220
$2,499 $2,280

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3221
$2,699 $2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3222
$2,699 $2,470

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3224
$3,499 $3,299

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWE3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3223
$3,499 $3,299

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg, MNWA3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Max Ram 64GB CTO Model

Pre-Order
2Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3237
$3,900

- Apple M2 Max Chip
- 12-Core CPU & 38-Core GPU
- 64GB Unified Ram
- 1TB SSD PCIe
- 16.2" Liquid Retina XDR Display
- Weigh : 2.2 Kg
-FREE Scree Protection 15$

MacBook Pro 16" M2 Customize You Own

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$1

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 ( WIFI + LTE 5G Version)

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB Wi-Fi + Cellular SIM Space Grey

Available In Stock
1 year warranty add $50

SKU IP32BD3534
$1,470

-Free Screen Protection

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3225
$630

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MM33BD3226
$790

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3227
$1,499 $1,349

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO 16GB 512GB

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3456
$1,090

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2/16GB/256GB CTO

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3240
$849

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac mini M1/8GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD1331
$649 $620
-Apple M1 Chip

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 

Apple Mac Studio M1 Max

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD1906
$2,299 $1,799

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio M2 Max

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD2922
$2,099

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MQH73

Apple Imac

iMac M1 Chip (8C-7C) 8GB/256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU IM19BD1777
$1,399 $1,349

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse
-Stock : Silver,Green,Blue,Pink

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU IM19BD1610
$1,599 $1,549

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Silver

iMac M1 Chip (8C-8C) 16GB/512GB

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU IM19BD1942
$2,100 $1,999

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-16GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID
-Stock : Purple

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/512GB

Out of Stock
1 Year Warranty​ Hardware

SKU IM19BD1628
$1,799 $1,749

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID
-Stock : Blue

Apple Studio Display Standard Glass Tilt and Height Adjustable ( 27inch | 5K)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AS19BD2627
$2,199 $2,149

Model : MK0Q3

Apple Accessories For MacBook

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1986
$199

Apple Magic Keyboard (2021 Model) MK2A3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1988
$130

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD2790
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1989
$150

Apple Magic Mouse Silver V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1985
$60


Microsoft Surface Second Hand

Surface Book 2 13.5" Core I7 - 16GB Ram 512GB CPO

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU SB21BD2189
$599

-Intel Core I7-8650G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1050
-Weight 1.9Kg / Windows 11

Mix Brand Apple and Microsoft Charger

Apple 140W USB-C Power Adapter

Available In Stock
$150

Laptop Handbags

Wiwu Alpha Tech Pouch

Available In Stock
$17