27

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14C GPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,150

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray (None Active)

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$2,350 $2,180

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,799

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/512GB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,100

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/1TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,300

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level4
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/64GB/1TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,500

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/64GB/2TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,800

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,849 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 1
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hareware
$2,849 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 1
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hareware
$3,099 $2,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Silver

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,849

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,799

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/2TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty Hardware
$4,499

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/2TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty
$4,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/4TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty
$5,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-4TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/8TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty
$6,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-8TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple Imac

Apple Mac Pro Intel Xeon W 8Core/32GB/1TB

Available In Stock
$6,500

-Processor: 3.2GHz 8-Core Intel Xeon W (Turbo Boost up to 4.4GHz)
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric & Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB Ram 2TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749 $2,699

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 2TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = In Stock
-Orange =  No Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/1TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,300

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 1TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = In Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = In Stock
-Yellow = Coming Soon
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $2,099

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM /512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = In Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = In Stock
-Yellow = In Stock
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue   =  In Stock
-Green =  In Stock 
-Pink   =  No Stock
-Silver =  No Stock
-Yellow= In Stock
-Orange = No Stock 

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,590

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue  = No Stock
-Green= In Stock
-Pink  =  No Stock
-Silver=  No Stock
-Yellow= No Stock
-Orange= No Stock 

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,390

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Blue   = No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = In Stock
-Silver = In Stock

Apple Macbook pro m1 chip

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray MVVK2

Available In Stock
1 Month Warranty
$2,099

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2) CPO

Available In Stock
1 Month Warranty
$1,799

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,450

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,250

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13" 8GB Memory - 512GB SSD - Space Gray 2020

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,199

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.1GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-8GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Air m1 chip

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 1TB SSD CTO Model (Gold )

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,690

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Silver CTO 8Core

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Gray CTO 8Core

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD CTO 8Core Gold

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD Gold MGNE3

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 8GB 1600MHz DDR3 
-Storage: 512GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 4GB 1600MHz LPDDR3 Ram
-Storage: 256GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

Apple Mac MINI

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 2000GB SSD

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,949 $1,799

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-2000GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 1000GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,429

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-1000GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 512GB SSD

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,199

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 512GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 256GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $699

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Apple Magic Trackpad 2 (Black) Latest Model

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$149

Apple Accessories 2021 model

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$175

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Keyboard (2021 Model)

Available In Stock
$130

Apple Magic Mouse Silver (2021 Model)

Out of Stock
1 year Warranty
$110 $99

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$95

Brand New Apple Magic Mouse 2 (White)

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Apple accessories

Apple AirPods Pro with Magsafe 2021

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$240

Apple Airpods 2 With Charging Case MV7N2 Open Box 99.9%

Available In Stock
6 Months Warranty
$110

Apple Airpods 3 Latest model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$215

Apple TV 4K 64GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$250

Apple TV 4K 32GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$220