18

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Mix Brand Apple and Microsoft Charger

Original Type C Cable (2m)

Available In Stock
$25

USB-C Cable 1m= $20
USB-C Cable 2m= $25

Apple 96W USB-C Power Adapter

Available In Stock
$80

Apple 87W USB-C Power Adapter

Available In Stock
$65

45W MagSafe Power Adaptor Original MC747B/B

Available In Stock
1 Year Warranty
$85