56

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

USB-C Charger For Surface Pro / Laptop / Book / Go

Available In Stock

SKU UC30BD610
$15

Mix Brand Apple and Microsoft Charger

Original Type C Cable (2m)

Available In Stock

SKU OT21BD1741
$25


Apple 96W USB-C Power Adapter

Available In Stock
$80

Apple 87W USB-C Power Adapter

Available In Stock
$65

Apple 60W MagSafe 2 Power Adapter MacBook Pro 13"

Available In Stock

SKU A621BD618
$40

45W MagSafe Power Adaptor Original MC747B/B

Available In Stock
1 Year Warranty
$85

Microsoft Charger (102W) For Surface Book 13Inch

Available In Stock

SKU MC21BD614
$70

Surface Pro Charger 44W (Pro 3-4-5-6-7)

Available In Stock

SKU SP21BD611
$35