25

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

headset Apple, Sony, Surface, Bose

Apple AirPods Max Pink

Available In Stock
1 Year Warranty 50$

SKU AA34BD2991
$530

Apple iphone 15 Pro & Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max 256GB

Out of Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU AI15BD3044
$1,649


Apple IPAD Air 5th (Latest Model)

IPad Air 5th 10.9'' 64GB WIFI Only Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU IA26BD2531
$550 $545

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray (LL)

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$

SKU IA26BD2530
$599 $545

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 64GB Wi-Fi +LTE Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50

SKU IA26BD3156
$699

-Stock : Starlight

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IA26BD2554
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Blue

Available In Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU IA26BD1596
$720

-Free Screen Protection

Apple ipad mini 6

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2167
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2169
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AI30BD2168
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2166
$450

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 256GB, Wi-Fi only (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2171
$610

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Purple, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2172
$610

-Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2173
$610

-Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2170
$610

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 ( WIFI + LTE 5G Version)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3003
$930

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3005
$1,040

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3022
$1,269

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular 5G (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3001
$1,550

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3073
$1,080

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 128GB WiFi+Cellular (Silver) MP5Y3

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3306
$1,080

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3075
$1,180

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3071
$1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3307
$1,330 $1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3078
$1,649

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 (WiFi Version Only)

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Add $50

SKU IP32BD3261
$1,550

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD2995
$830 $780

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD2998
$930 $900

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add 50

SKU IP32BD3312
$930 $900

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi (Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD2999
$1,130

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 256GB WiFi (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3069
$1,130

-Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10th 256GB WiFi+Cellular P

Out of Stock
1 Year Warranty add 40$

SKU I132BD3068
$699

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3057
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3056
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3055
$460 $455

iPad 10.2'' 9th Gen 256GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD1232
$430 $425

iPad 10th 256GB WiFi Silver

Check Stock
1 Year Warranty Add 40$

SKU I132BD3058
$600

iPad 10th 256GB WiFi Blue

Out of Stock
1 Year Warranty add $40

SKU I132BD3059
$600

iPad 10th 256GB WiFi Yellow

Check Stock
1 Year Warranty add $40

SKU I132BD3060
$600

WIWU ACCESSORIES FOR IPAD

WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 12.9 inch

Available In Stock

SKU WM23BD2911
$120


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Available In Stock

SKU WC34BD2913
$70 $30


WIWU Smart Keyboard Folio With Case For IPAD Pro 11"

Available In Stock

SKU WS23BD1504
$50

WIWU Smart Keyboard Folio With Case 10.2''/10.5'' (2019)

Available In Stock

SKU WS23BD1241
$40

Apple iPad accessories

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MJQK3LL/A

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD846
$340


Magic Keyboard for iPad Pro 12.9" (White) MJQL3

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD1728
$320

Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch and iPad Air 5th (MXQT2)

Out of Stock
1 Year Warranty add $20

SKU MK23BD845
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
1 Year Warranty 20$

SKU MK23BD1729
$290


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD801
$180


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" For 6th Generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD802
$180


Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD347
$130


Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AP23BD348
$110

Apple Watch Series 8/Ultra

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNU73 (S/M)

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3409
$399 $350

Apple Watch Series 8 41mm Starlight

Out of Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD3410
$399

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNP53ZP

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD2946
$399 $350

Apple Watch Series 8 45mm White MP6Q3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3407
$430 $390

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD2945
$430 $390

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW15BD3096
$780 $750

Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop

Check Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW15BD3045
$780

Laptop Handbags

Wiwu Pilot Travel Pouch

Available In Stock
$17

Apple iPad Case Cover

Wiwu Classic II & Defender Protective Case for iPad 11”

Available In Stock

SKU IA26BD1750
$18

iPad mini 6th Case Luxary Style

Available In Stock

SKU IM18BD2261
$18