21

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple IPAD Air 4th (Latest Model)

IPad Air 4th 256GB WIFI + 4G LTE Space Grey

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$830

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 64GB WIFI + 4G LTE

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$760

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 256GB WIFI Only Space Gray(Code LL)

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$790

-Free Screen Glass

iPad Air 4th 10.9" 256GB Wi-Fi only Green (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$780 $760

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 256GB WIFI Only Rose Gold (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$780 $760

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$650

-Free Screen Glass

iPad Air 4th 10.9" 64GB Wi-Fi only Silver (Code LL No Active)

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$650

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Sky Blue

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$650

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Rose Gold

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$650

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Green

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$650

-Free Screen Glass

iPad Air 4th 10.9" Case Black

Available In Stock
$18

iPad Air 4th Luxary Case (Black)

Available In Stock
$18

Apple ipad mini 6 (2021 Model)

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$770

Apple iPad mini 6 Pink, 256GB, Wi-Fi only

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$770

Apple iPad mini 6 Purple, 256GB, Wi-Fi only

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$770

Apple iPad mini 6 Starlight, 256GB, Wi-Fi only

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$770

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$590

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$590

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$590

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$590

iPad mini 6th Luxary Case (Pink)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary Case (Green)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary Case (Silver)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary Case (Blue)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary (Black)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary Case (Purple)

Available In Stock
$18

Apple IPAD 9th Generation (Latest Model)

iPad 10.2'' 9th Gen Silver 256GB Wi-Fi+4G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Falcon
$720

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Grey 256GB Wi-Fi+4G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Falcon
$720

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Grey 256GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Falcon
$589

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Gray 64GB Wi-Fi+4G LTE

Out of Stock
1 Year Warranty Falcon
$570

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Gray 64GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Falcon
$439 $420

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Silver 64GB Wi-Fi (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$410 $390

Free Screen Protection

iPad 10.2" 9th Gen Space Grey 256GB Wi-Fi (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty add $20
$560 $550

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Gray 64GB Wi-Fi (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty add
$410 $390

Free Screen Protection

Apple Pencil 1st Generation For iPad 8th, iPad 9th

Available In Stock
1 Year warranty add 10$
$99

IPAD 8th 10.2" Case Otter (Black)

Available In Stock
$25

Code : IPAD-026

IPAD 8th 10.2" Case Otter (Gray)

Available In Stock
$25

Code : IPAD-027

Smart Keyboard For Ipad10.5" (Air 3rd, Ipad 8th) MX3L2

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$140

WiWU T5 Pro 4 in 1 USB-C Hub

Available In Stock
$25

Apple ipad pro 11" M1 Chip Wifi + 5G

IPad Pro 11'' Chip M1 128GB Gray WIFI Only Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$840 $820

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 256GB Gray WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$930

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 256GB Silver WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$930

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 512GB Gray WIFI Only

Check Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,135 $1,115

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 1TB Gray WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,350

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 1TB Silver WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,350

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 128GB Grey WIFI + 5G

Check stock
1 Year Warranty Add 30$
$990

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 256GB Gray WIFI + 5G

Out of Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,120

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 512GB Gray WIFI + 5G

Check stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,290

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 1000GB Gray WIFI + 5G

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,580

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 2000GB Gray WIFI + 5GB

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$2,100 $2,000

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 256GB Wi-Fi Only SIlver (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$830

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 256GB Wi-Fi Only Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$830

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 512GB Wi-Fi Gray

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$970 $940

-Free Screen Glass

Apple ipad pro 12.9" M1 chip wifi + 5G

Apple IPAD PRO 12.9" 2020 128GB Wi-Fi - Only Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$
$899 $849

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 128GB WiFi Only Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,050

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 128GB WiFi Only Silver (CODE LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,050

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 256GB WiFi Only Silver (CODE LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,130

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 256GB WiFi Only Space Grey (CODE LL )

Out of Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,130

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 512GB WiFi Only Space Grey (Code LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,330

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 128GB WiFi (Space Gray) + 5G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,170

-Free Screen Paperlike 20$

iPad Pro 12.9" M1 256GB WiFi + 5G LTE (Space Gray)

Check Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,320

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 512GB WiFi (Space Gray) + 5G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,459 $1,449

-Free Screen Paperlike 20$

iPad Pro 12.9" M1 1TB WiFi + 5G LTE (Space Gray)

Check Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,800

-Free Screen Paperlike 20$

iPad Pro 12.9" M1 2TB WiFi + 5G LTE (Silver & Grey)

Check Stock
1 Year Warranty Add 50$
$2,150

-Free Screen Paperlike 20$

Apple accessories

Smart Keyboard Folio for Ipad 11" MXNK2

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$
$160

Magic Keyboard For IPad 11'' 2021 Model MXQT2

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$370

Magic Keyboard for 11-inch iPad Pro 1,2,3, 4 White

Out of Stock
1 Year Warranty 20$
$330

Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" MXNL2

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$180

Magic Keyboard For IPad 12.9'' (3rd & 4th Gen) MXQU2

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$280

Magic Keyboard for 12.9-inch iPad Pro (3rd, 4th, or 5th)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$399

Apple Pencil (2nd Generation) For Ipad Pro 11 & 12.9"

Available In Stock
1 Year Warranty Add 10$
$130

WiWU pencil X, palm rejection stylus

Out of Stock
1 Month Warranty
$40

Apple IPAD Pro 12.9" Case

Monitor and Arm Holder

iPad Holder (Silver , Grey)

Available In Stock
$13