348

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD2010
$180

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty

SKU WM30BD2009
$50

Samsung and wd External Storage

My Passport 500GB External USB Type-C Portable M.2 Drive - Gray

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP21BD1761
$149 $90

Samsung EVO Plus MicroSD Card 512GB

Available In Stock

SKU SE21BD585
$70

Samsung Internal NVME M.2

Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU CP22BD832
$65

Samsung and sandisk External Storage Drive