12

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$199

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

Samsung and wd External Storage

My Passport 500GB External USB Type-C Portable M.2 Drive - Gray

Available In Stock
1 Year Warranty
$149 $110

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 500GB (Blue)

Available In Stock
1 Year Warranty
$150 $100

-MU-PC500H/WW

SanDisk Portable SSD 1TB Up to 520MB/s

Available In Stock
1 Year Warranty
$140 $100

Samsung EVO M2 SSD

Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD

Available In Stock
1 Year Warranty
$70