22

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Pro X

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$90

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$250

Samsung and wd External Storage

Samsung Portable SSD T7 TOUCH USB 3.2 2TB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$410

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 2000GB (Red)

Out of Stock
1 Year Warranty
$370

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 2000GB (Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty
$370

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 2000GB (Blue)

Out of Stock
1 Year Warranty
$370

Samsung Portable SSD T7 TOUCH USB 3.2 1000GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty
$250

Samsung Portable SSD T7 TOUCH USB 3.2 1000GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty
$250

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 1000GB (Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty
$210

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 1000 (Red)

Out of Stock
1 Year Warranty
$210

Samsung Portable SSD T7 TOUCH USB 3.2 500GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty
$150

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 500GB (Blue)

Out of Stock
1 Year Warranty
$140 $120

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 500GB (Red)

Out of Stock
1 Year Warranty
$140 $120

Samsung Portable SSD T7 USB 3.2 500GB (Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty
$140 $120

WD 2TB My Passport Wireless SSD 10 Hour Battery Life

Available In Stock
1 Year Warranty
$499

SanDisk 2TB Extreme Portable External SSD - Up to 1050MB/s

Out of Stock
1 Year Warranty
$349 $329

SanDisk 1TB Extreme Portable External SSD - Up to 1050MB/s

Available In Stock
1 Year Warranty
$210