29

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Microsoft Surface Accessories

Surface Docking Station For Surface Pro 3-4-5-6 Original

Available In Stock

SKU SD21BD548
$80 $40

Mix Brand Apple and Microsoft Charger

Dell Power adapter (65W) Type-C Original

Available In Stock
1 month Warranty
$45