42

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple iPad accessories

Apple USB-C Digital AV MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AU23BD1775
$75

Microsoft Surface Accessories

Microsoft Surface USB-C Travel Hub

Out of Stock
1 Month Warranty
$95

Network Cable / HDMI Cable

3m     = 5$
5m     = 7$
10m   = 10$
20m   = 15$
30m   = 20$
40m   = 30$

Apple Type-C Adapter Hub for Macbook

Type-C Hub 2-in-1 (HB001)

Available In Stock
$20