26

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple accessories

Apple USB-C Digital AV Multi Port Adapter MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty
$79

Apple Original USB-C to SD Card Reader

Available In Stock
1 Year Warranty
$45

Samsung EVO M2 SSD

WIWU HUB Type_C / Adapter

DTech HDMI to HDMI Cable (10m)

Available In Stock
$25

DTech HDMI to HDMI Cable (5m)

Available In Stock
$15

DTech HDMI to HDMI Cable (3m)

Available In Stock
$10

Network Cable 10m

Available In Stock
$10

Network Cable 5m

Available In Stock
$7

Network Cable 3m

Available In Stock
$5