23

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple iphone 13 pro

iPhone 13 Pro Max

Contact 081999776
No Warranty
$1,275

128GB = 1275$
128GB Blue= $1290
256GB = 1330$
256GB Blue= $1410
512GB = 1610$
1TB      = 1810$

iPhone 13 Pro (Hong Kong Version)

Contact 081999776
No Warranty
$1,145

128GB = 1145$
256GB = 1250$
512GB = 1495$
1TB      = 1735$

Apple Watch Series 7 GPS 45mm

Contact 081999776
No Warranty
$460

45mm Blue= $460
45mm Green= $460
45mm Red= $470
45mm StarLight= $470
45mm Black= $475

Apple Watch Series 7 GPS 41mm

Contact 081999776
No Warranty
$450

41mm Blue= $415
41mm Green= $415
41mm Starlight= $460

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049 $949

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" 256GB Platinum CTO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,050 $999

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" 512GB Platinum CTO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $1,049

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" 1TB Platinum CTO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199 $1,149

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface 8 13" LTE (I5-16GB-256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,649

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $999

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,299 $1,099

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Black

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,799 $1,499

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black (CTO)

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,569

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB (Upgrade)
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/32GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$330 $285

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock
1 Month Warranty
$320

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
1 Month Warranty
$320

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Platinum)

Available In Stock
1 Month Warranty
$320

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) Finger Print

Available In Stock
1 month Warranty
$230

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
1 month Warranty
$210

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
1 Month Warranty
$199

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Months Warranty
$155

Microsoft Surface Pro 8 and Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$130

Surface Pro 8 Case (Black-Blue)

Available In Stock
$30

Surface Pro 8 Case ( 4 Color )

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,899

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,799

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,699

-Intel Core I5-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,649

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse Wireless
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $999

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse Wireless
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $900

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$699 $649

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse Wireless
-Free Mouse Pad

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$120

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$199

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Book 3 13.5" Core I5/8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,499

-Intel Core I5-1035G7
-Ram : 8GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : Intel Iris Plus 
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.5Kg / Windows 10 
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$850

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 11 License 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,199

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-Windows 10 \
-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Grey

Available In Stock
1 Month Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – ICE Blue

Available In Stock
1 Months Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$115

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Out of Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
1 Month Warranty
$84

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface duo and Surface Studio

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  256GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,179

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Sandstone)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,850 $1,750

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,779

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $899

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Upgrade to 512GB Add 200$

-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $779

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $679

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 4GB 64GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$599 $530

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 4GB LPDDR4x
-SDD : 64GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Case For Surface Laptop Go (12.4")

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$869 $829

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Mouse Bluetooth 
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Go 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649 $629

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Mouse Bluetooth 
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499 $469

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Mouse Bluetooth 
-FREE Mouse Pad

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,979

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGP3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,979

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg / MKGR3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,699 $2,399

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg Model: MKGQ3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

HardShell Case MacBook Pro 14.2"

Available In Stock
$20

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,349

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK183 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty
$2,599 $2,349

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : MK1E3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK193 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty
$3,099 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,899 $3,549

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Model : MK1A3 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray MVVK2

Available In Stock
1 Month Warranty
$2,099 $1,799

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365

Apple Imac

Apple Mac Pro Intel Xeon W 8Core/32GB/1TB

Available In Stock
$6,500 $5,500

-Processor: 3.2GHz 8-Core Intel Xeon W (Turbo Boost up to 4.4GHz)
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric & Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB Ram 2TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749 $2,699

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 2TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = In Stock
-Orange =  No Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/1TB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,300

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 1TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = Coming Soon
-Orange = No Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/512GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $2,099

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM /512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = No Stock
-Orange = No Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799 $1,749

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue = In Stock (Com&Sh)
-Green =  In Stock (Com)
-Pink   =  In Stock (Com)
-Silver =  In Stock (Com)
-Yellow= In Stock (Com)
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,549

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue = In Stock (Com&Sh)
-Green= No Stock (Com)
-Pink  =  In Stock (Com)
-Silver=  In Stock (Com)
-Yellow= No Stock
-Orange= In Stock

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,399 $1,349

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Blue   = In Stock (Com)
-Green = In Stock (Com)
-Pink   = No Stock (Com)
-Silver = In Stock (Com) 

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$30

Apple Accessories 2021 model

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$175 $160

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty
$165 $155

Apple Magic Keyboard (2021 Model)

Out of Stock
1 Year Warranty
$130

Apple Magic Mouse 2 (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty COM
$60

Apple Magic Mouse Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty
$99 $80

Apple Macbook pro m1 chip

MacBook Pro 13.3" M1 chip - 16GB - 2TB SSD CTO Gray Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4 Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 16GB - 256GB SSD Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,679 $1,660

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13" Core-i5 512GB Ram 16GB Gray 2020 (MWP42)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,399

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.9GHz Quad-core
-Intel Core i5-10th Generation
-16GB 2133MHz LPDDR3  Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (5YD82) Gray

Available In Stock
1 Month Warranty
$1,089 $1,039

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,449

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,300 $1,270

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II CASE020

Available In Stock
For Macbook Pro 13"
$30

WIWU 13.3 Alpha Slim Sleeve

Available In Stock
$35

Apple MacBook Air m1 chip

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 1TB SSD CTO Model (Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Silver CTO 8Core

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,549

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD CTO 8Core Gold

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,549

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 256GB SSD CTO (Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 256B SSD Gold CTO Model

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Silver MGNA3

Available In Stock
1 Year Warranty ZP
$1,230

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty ZP
$1,230

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Gold

Available In Stock
1 Year Warranty ZP
$1,230

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty ZP
$999

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Grey (MGN63 )

Out of Stock
1 Year Warranty ZP
$999

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 4GB 1600MHz LPDDR3 Ram
-Storage: 256GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

Apple Mac MINI

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 1TB SSD

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,399

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $2,249

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 256GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,070

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 512GB SSD

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Dell Alienware gaming laptop

- CPU : Intel Core 19-12900KF
- RAM : 64GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3080 Ti 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core 19-12900KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3080 Ti 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3070 Ti 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $2,199

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB M.2 PCIe
- HDD : 1TB 
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 10 License

Alienware AURORA R13 (I7-12TH/RTX 3060 Ti)

Available In Stock
$2,879

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 16GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

ASUS TUF Gaming Model

ASUS TUF Gaming A17 FA707RM-HX007W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,449

-CASH BACK 30$
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS TUF Gaming A17 FA707RE-HX030W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,299

-CASH BACK 30$
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS TUF Gaming A15 FA507RC-HN013W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,199

-CASH BACK 20$
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS TUF FA506ICB-HN115W-Graphite Black

Check stock
2 Years Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDR4
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX506HC-HN065W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,099

-Cash Back 20$
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Big MousePad

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN325W

Available In Stock
2 Year Warranty
$769

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-Windows 11 Home
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad 

ASUS TUF Gaming F17 FX706HE-211.TM17

Available In Stock
1 Year Warranty
$969

-Intel Core I5-11260H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS ROG Zephyrus

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-12th/32GB/3080Ti

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Intel Core I9-12900H
-Ram: 32GB DDR5
-SSD: 2TB SSD M.2
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-16″ WQHD 165Hz
-Model GU603ZX-XS97
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD129W 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$3,099

-CASH BACK 50$
-CPU: Intel Core I7-12700H

-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA 1: Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-External GC31S RTX 3080 GPU
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Sleeve & Pen

ASUS - ROG 16" Touchscreen (R9/16GB/3060 6GB)

Coming Soon
1 Year Warranty
$2,199

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GV601RM-X16.R93060
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM-G48 MODEL 2022

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$0

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503RM-G48.R93060
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB116W

មកដល់នៅខែមិថុនា
2 Year Warranty
$4,299

-CPU: AMD R9-6980HX
-Ram: 64GB DDR4 
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080Ti 16GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RS-LB017W

មកដល់នៅខែមិថុនា
2 Year Warranty
$3,599

-CPU: AMD R9-6980HX
-Ram: 32GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080 8GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-LO113W

មកដល់នៅខែមិថុនា
2 Year Warranty Hardware
$3,299

-CPU: AMD R9-6980HX
-Ram: 32GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070Ti 8GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8097W 2A-OFF-BLACK

Out of Stock
2 Year Warranty COM
$2,599

-CASH BACK 50$
-Intel Core I9-12900H

-Ram: 32GB (16GB x2)
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-16″ WQHD 165Hz
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse / Headset

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD126W 1A-BLACK

Coming On July
2 Year Warranty COM
$1,799

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-Model : 
GZ301ZC-LD126W 
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Sleeve & Pen

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-12th/16GB/3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,799

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 512GB PCIe Gen4
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WUXGA FHD 165Hz
-Model 
GU603ZM-M16.I73060
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-11th/3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-Intel Core I7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 TI 
-16″ WUXGA 1920x1200 
-Model 
GU603HE-211.ZM16
-FREE Asus Backpack
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QSBS96Q) RTX 3080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,049

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model: 
GA503QSBS96Q
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR-211 RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,699

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model
GA503QR-211.ZG15
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QM-HQ139T) RTX 3060

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse 

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QM-211.ZG14B)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,499
-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-14″ QHD 2K 120Hz
-Model GA401QM-211.ZG14B
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Strix & Scar

ASUS ROG STRIX SCAR G733ZW-KH163W 2S-OFF BLACK

Out of Stock
2 Year Warranty
$2,499

-CPU: CORE I9-12900H
-Ram: 32GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3070Ti 8GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Headset
-FREE WebCam

ASUS ROG STRIX SCAR G733ZM-KH049W 2S-OFF BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,999

-CASH BACK 20$
-CPU: CORE I7-12700H

-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Headset
-FREE WebCam

ASUS ROG STRIX G713RM-KH166W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,649

-CASH BACK 40$
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Strix G17 G713RM-KH020W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,649

-CASH BACK 40$
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB (8GB x2)
-Storage: 1TB PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 G713IM-HX043W 1F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,399

-CASH BACK 30$
-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 G713IE-HX036W -ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,199

-CASH BACK 30$
-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX044W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX045W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 G713IH-HX028W 1F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
1 Year Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDRR 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: GTX 1650 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-
Windows 11 Home
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Coming Soon
$1,500

- CPU : AMD RYZEN 7 5700G 4.6Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB NVMe PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFI 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License (Upgrade)

Lenovo Gaming Series

Lenovo LEGION 5 Pro 16 Gaming Laptop

Coming Soon
1 Year Warranty
$1,999

-AMD R7-5800H
-Ram: 32GB DDR4 3200MHz
-SSD: 2 TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-16″ : WQXGA 2K 165 Hz
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Storm Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,570

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 16GB (8GB x2)
-SSD : 512GB M.2
-16" WQXGA 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 17.3" (AMD R7/512GB/RTX 3070)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,499

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-15.6″ : FHD 165Hz 
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15ACH6H Phantom Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,455

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 16GB (8GB x2)
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 7 16ACHg6 (R9-5900HX/RTX 3080 16GB)

Available In Stock
1 Year Warranty
$3,100 $2,900

-CPU : AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram : 32GB (16Gx2) 3200Hz
-SSD : 2TB (1TBx2) M.2 PCIe 3.0
-16" WQXGA(2560x1600) 165Hz
-VGA : RTX 3080 16GB
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 17.3" (I7-11TH/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,569

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB (8GB x2)

-SSD: 512GB PCIe M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3" FHD 144Hz
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo LEGION 5 Pro 16" Gaming Laptop RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,849 $1,679

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1 TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-16″ : WQXGA 2K 165 Hz
-Model 
82JQ00FTFQ
-Free Legion Backpack

MSI Gaming USA Version

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Year Warranty COM
$949 $899

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
-FREE MSI Bag + Mouse

MSI GS66 2021 Core I9 32GB RAM RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,649 $2,099

-Intel® Core™ I9-10980HK
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Windows 10 Pro Original
-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI-GP 66 Leopard 11UG-290 15.6" 144 Hz - i7-11800H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,599

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Window 10 License

-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI - GF65 15.6" 144hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $949

-Intel Core I5-10200H
-Ram : 8GB DDR4 3200Hz 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 10 License
-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI Gaming COMPANY

MSI Raider GE76 12UGS-606KH Titanium Blue

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$2,549

-CASH BACK 50$
-CPU: Intel Core I7-12700H

-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB NVMe PCiE
-Display: 17.3'' QHD 240Hz
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-FREE MSI Backpack
-FREE Mouse Pad
 

MSI Stealth GS66 12UGS-239KH Black

Check Stock
2 Year Warranty
$2,499

-CASH BACK 50$
-Intel® Core™ i7-12700H

-Ram: 16GB DDR5
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070Ti  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-FREE MSI Backpack
-FREE MousePad

MSI Creator Z16 A11UET-045

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,449
-CASH BACK 100$

-Intel® Core™ I9-11900H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-16" WQXGA 120Hz Touch
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

MSI GE76 Raider 11UG-269KH

Available In Stock
2 Year Warranty
$2,449

-Free Cash Back 50$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 16GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 1TB SSD
-17.3'' FHD IPS 360Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Backpack

MSI GS76 Stealth 462KH

Check Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,949

-Free Voucher 50$
-Intel® Core™ i7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Mouse
-FREE MousePad

MSI Delta 15 A5EFK-024KH (Black)

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699

-Free Voucher 50$
-CPU: AMD R9 5900HX 

-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 240Hz
-VGA: Radeon RX 6700M 10GB
-Window 10 Licensed 
-Free MSI Gaming Backpack

MSI Delta 15 A5EFK-051KH

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,669

-Free Voucher 50$
-CPU: AMD R9 5900HX 

-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 240Hz
-VGA: Radeon RX 6700M 10GB
-Window 10 Licensed 
-Free MSI Gaming Backpack

MSI Pulse GL76 12UEK-236KH

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB NVMe PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 11 License
-Free MSI Backpack

MSI GF63 Thin 1UC-402KH Black

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-CPU: Intel Core I7-11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 11 Licensed 
-Free MSI Gaming Backpack

MSI GF63 Thin 11UC-403KH Black

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$949

-CPU: Intel Core I5-11400H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 11 Licensed 
-Free MSI Gaming Backpack

MSI PULSE GL76 11UEK-024KH

Check Stock
1 Year Warranty
$1,499
-CASH BACK 50$

-CPU: Intel Core I7-11800H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI Pulse GL76 11UDK-044KH

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299
-CASH BACK 50$

-CPU: Intel Core I7-11800H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI Stealth 15M Stealth 15M A11UEK-273KH White

Check Stock
1 Year Warranty
$1,449

-CASH BACK 50$
-CPU: Intel Core I7-
11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Gaming Backpack

MSI BRAVO 15 B5DD-075KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-Cash Back 50$ 
-AMD Ryzen 7 5800H

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: AMD RX5500M 4GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard

-FREE Gaming Backpack
-FREE MSI Mouse 

Gaming Laptop Gigabyte, ACER

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Windows 11 License
-AERO 16 XE4-73US914HH
-FREE Wireless Mouse

-FREE Mouse Pad

GIGABYTE - 15.6 IPS Level 240Hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $1,899

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 

-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 3080 
-15.6" FHD IPS 1920 x 1080 240Hz
-AORUS 15P YD-73US244SH
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Acer – Predator Triton 300 SE 14" 144Hz Laptop

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,549 $1,299

-Intel Core I7-11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-14″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-3-Zone RGB Keyboard
-FREE Mouse
-FREE Original Bag Case

Samsung Galaxy Book

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 15.6" (I7-12th|16GB|1TB)Silver

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1000GB SSD NVMe
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Windows 11 License
-NP950QED-KB1US
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 15.6" Burgundy

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1000GB SSD NVMe
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Windows 11 License
-NP950QED-KC1US
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 13.3" (I7-12th|16GB|512GB)Silver

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 512GB SSD NVMe
-Screen: 13.3” FHD AMOLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Windows 11 License
-NP930QED-KC1US
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 15.6" Burgundy

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,699

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 8GB LPDDR5
-Storage: 512GB SSD NVMe
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Windows 11 License
-NP950QED-KC2US
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book Pro 15.6" AMOLED Laptop (Mystic Blue)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $929

-11th Gen Intel Core I5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 512GB (SSD)
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Windows 10 License
-NP950XDB-KB1US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book Pro 15.6" AMOLED Laptop (Mystic Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $929

-11th Gen Intel Core I5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 512GB (SSD)
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Windows 10 License
-NP950XDB-KA2US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book Pro 360 15.6" (Mystic Navy)

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,599 $1,399

-11th Gen Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 1000GB (SSD)
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Weight:1.4 Kg /Windows 10
-NP950QDB- KB3US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Samsung - Galaxy Book Pro 360 15.6" AMOLED Touch-Screen

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,349 $1,129

-11th Gen Intel Core i7-1165G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 512 (SSD) M.2
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Weight:1.4 Kg /Windows 10
-NP950QDB-KB2US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Galaxy Book Pro 360 15.6" AMOLED Touch-Screen (Bronze)

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,349 $1,129

-11th Gen Intel Core i7-1165G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 512GB 
-Screen: 15.6” FHD AMOLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Weight:1.4 Kg /Windows 10
-NP950QDB-KA2US  
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Galaxy Book Pro 360 13" AMOLED Touch-Screen (Bronze)

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,299 $1,129

-11th Gen Intel Core i7-1165G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.3” FHD AMOLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Weight:1.4 Kg /Windows 10
-NP930QDB-KD2US  
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Samsung - Galaxy Book Flex2 Alpha13.3" QLED Touch Screen i7

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $1,049

-11th Gen Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.3” FHD QLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.4 Kg /Windows 10
-NP730QDA-KA1US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Samsung - Galaxy Book Flex2 Alpha 13.3" QLED Touch-Screen

Available In Stock
1 Year Warranty
$899 $749

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.3” FHD QLED
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.2 Kg /Windows 10
-NP730QDA-KB1US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

HP Laptop

HP Spetre 2-in-1 16" 3K+ (Intel Evo Core I7/512GB) Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,649

-Intel Evo Core I7-11390H
-Ram : 16GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 512GB SSD PCIe M2
-16" 3K+ (3072x1920)
-Windows11 / Touch Screen
-Included HP Style Pen
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

-11th Gen Intel Core I7-1195G7
-Ram : 8GB / SSD : 512GB
-13.3" FHD OLED Touch Screen
-Finger Print Reader
-Intel Iris Xe Graphics 
-Color :  Nature Silver
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

HP - 17.3" Laptop Intel Core i3 -8GB 1TB HDD

Available In Stock
1 Year Warranty
$699 $549

-11th Gen Intel Core I3-1115G4
-Ram : 8GB DDR4 
-17" HD 1600 x 900 (HD+)
-HDD : 1000GB SATA
-Intel UHD Graphics 
-Color : Silver
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Laptop 2021 Brand New

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 15.6" Touch Screen Core i7 12GB 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $949

-Intel Evo Core I7-1165G7
-Ram : 12GB DDR4 
-SSD : 512GB PCIe SSD
-15.6″ FULL HD Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 License
-Model : 
82BJ007WUS
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo - Yoga 7i 2-in-1 15.6" Touch Screen Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD : 256GB PCIe SSD
-15.6″ FULL HD Finger Print
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Weight : 1.9Kg 
-Model : 82BJ0001US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 Model 2021

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,299

-Intel Core I7-1165G7 2.8 Ghz
-Ram : 16GB DDR4 4266Hz
-SSD : 1TB  PCIe SSD
-14″  WUXGA 1920 x 1200
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Fingerprint Reader 
-Window 10 Pro 64 License 
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Lenovo company model