44

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

REDRAGON accessories

REDRAGON AMSA K592

Available In Stock !
1 Year Warranty
$45

REDRAGON CENTAUR 2 K506-1

Out of Stock
1 Year Warranty
$24

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Lenovo Ideapad 1 81VU00D6US 14" (N5030/4/128GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$320 $299

-CPU : Intel Pentium N5030
-Ram : 4GB 
-SSD : 128GB M.2 
-Display : 14" HD
-VGA : Intel UHD Graphics
-Window 11 Home 
-FREE Mouse  & Mouse Pad

ASUS VivoBook K513EQ-BN125T Silver

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$879 $799

-CPU: Intel Core I7-1165G7
-Ram : 8GB DDR4 (ON BD)
-SSD : 512GB PCIE G3X2
-15.6'' FHD 1920x1080
-VGA: GeForce MX350 2GB
-Battery Life Up to 8 Hours

-Free Asus Backpack

Microsoft Surface Studio 2+ (i7.11th 32GB.1TB RTX 3060)

Booking stock
1 Year Warranty Hardware
$5,199

-11th Gen Intel Core i7-11370H
-Ram : 32GB LPDDR4
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 28” 4500x 3000
-VGA :  RTX 3060 6GB 
- Pen Mouse and Keyboard 
-9.56 Kg /Windows 11 Pro

Apple MacBook Air M2 Chip

MacBook Air M1 chip|8GB|256GB Space Grey (MGN63 )

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999 $870

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999 $870

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,145

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,145

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,145

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,445

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse2 (Black)65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Silver) MLY03

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,445

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,999

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,999

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHH3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHJ3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, Space Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,349 $3,199

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple 14" MacBook Pro M2 PRO Chip CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware
$3,949

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-Buy Magic Mouse 3 = 45$ 

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Grey

Restock 20th March
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg, MNWA3
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" M2 Max Ram 64GB CTO Model

Pre-Order
1 Year Warranty Hardware
$4,450

- Apple M2 Max Chip
- 12-Core CPU & 38-Core GPU
- 64GB Unified Ram
- 1TB SSD PCIe
- 16.2" Liquid Retina XDR Display
- Weigh : 2.2 Kg
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple MacBook Pro 14"

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg | MKGQ3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGP3

-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK183
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,099

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK193
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $2,649

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK1A3 
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,599 $2,549

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK1H3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple MacBook Pro M2 Chip

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,300 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

Macbook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,300 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,500 $1,470

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,500 $1,470

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 16GB - 512GB (Space Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty Code LL
$1,775

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 16GB - 1TB (Space Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty Code LL
$1,949

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 ( WIFI + LTE 5G Version)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50
$930

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty add $50
$1,080

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50
$1,300

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,120

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,120

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,190

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,200

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,350

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,330

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,650

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB WiFi (Silver)

Coming Soon
1 Year Warranty Add $50
$1,600

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,990

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 (WiFi Version Only)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only (Silver) Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty + 30$
$780 $760

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty + 30$
$780

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey (Falcon)

Available In Stock
1 Year Warranty
$830

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$960 $930

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey) Cod LLL

Out of Stock
1 Year Warranty
$930

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,130

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,030

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 256GB WiFi (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,140

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,300

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB WiFi (Silver)

Coming Soon
1 Year Warranty Add 50$
$1,399

-Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$475

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$475

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$475

iPad 10th 64GB WiFi+Cellular

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$599

Color : Blue & Silver

iPad 10.2'' 9th Gen Space Grey 256GB Wi-Fi (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$450

iPad 10th 256GB WiFi Blue

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$624

iPad 10th 256GB WiFi Yellow

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$624

iPad 10th 256GB Wi-Fi only Pink

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$624

Apple IPAD Air 4th & 5th (Latest Model)

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Rose Gold (Code LL)

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$
$470

-Free Screen Glass

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Blue (LL)

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$
$580

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Pink

Out of Stock
1Year Warranty Add 30$
$580

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray (LL)

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$
$580

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 64GB Wi-Fi +LTE

Out of Stock
1 Year Warranty Falcon
$730

-Stock : Blue

Case For iPad Air 10.9"

Available In Stock
$25 $22

Apple ipad mini 6 (2021 Model)

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$499

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$499

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$499

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Coming Soon
1 Year Warranty add 30$
$610

iPad mini 6th Luxary Case (Pink)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary Case (Green)

Available In Stock
$18

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac mini Desktop - Apple M1

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$749

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Mac mini Desktop - Apple M1

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$599

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$799 $749

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Restock Soon
2 Year Warranty
$999 $949

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO Model

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,249

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro CTO 32RAM

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,600

-Apple M2 Pro
-12 Core CPU,19 Core GPU
-32GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro CTO 32RAM

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,899

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO RAM 24GB

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-24GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO RAM 24GB 1TB

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,999

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-24GB Unified RAM
-2TB PCIe SSD

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $1,999

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio M1 Max 10C-24C 32GB 1TB

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$2,549

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 64GB | 512GB

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-64GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 

Apple Mac Studio with M1 Ultra (Early 2022)

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$4,199 $3,999

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : MJMW3

Apple Mac Studio Chip M1 20C,48C GPU Ram 64GB SSD 2TB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,599

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-2TB PCIe SSD 

Apple Watch Series 8 GPS

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNP53ZP

Available In Stock
No Warranty
$449 $439

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Available In Stock
1 Year Warranty
$489 $460

Apple Watch Series 8​ with Nike Sport Band

Available In Stock
1 Year Warranty
$499 $489

Apple Watch Ultra Titanium Case with Starlight Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$799

Apple Watch Ultra Titanium Case with Green Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$799

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$799

Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop

Available In Stock !
1 Year Warranty Add 20$
$799

Apple Watch Ultra Titanium Case with Blue/Gray Trail Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$799

Apple Watch Ultra Titanium Case with Black/Gray Trail Loop

Available In Stock !
1 Year Warranty Add 20$
$799

Apple Watch Ultra Titanium Case with Midnight Ocean Band

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$799 $760

Model : MQFK3

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow Ocean Band

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$
$799

WIWU SMART WATCH SW01 Ultra

Available In Stock
$49

Color: Black & Orange

Color: Green & Orange

Color:  Black & Fauve

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

Apple accessories

Magic Keyboard Folio for iPad (10th Gen) White

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$249

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9" (White) MJQL3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$320

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MXQU2LL/A

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch and iPad Air 5th (MXQT2)

Available In Stock
1 Year Warranty add $20
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
1 Year Warranty 20$
$300


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" MXNL2

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$
$200


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$
$190


Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$130


WIWU Combo Keyboard 10.9&11''

Available In Stock
$70


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Available In Stock
$70


Apple Pencil (2nd Generation) For Ipad Pro 11 & 12.9"

Available In Stock
1 Year Warranty
$135

Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
1 Year Warranty Add 10$
$115

WIWU Pencil Max (universal)

Available In Stock
1 Month Warranty
$38

Apple USB-C Digital AV Multi Port Adapter MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty
$79

Apple AirPods Pro 2nd Gen

Available In Stock
1 Year Warranty Add 10$
$225

Apple Airpods 3 model 2021

Out of Stock
1 Year Warranty
$168

Apple AirPods 2 New

Out of Stock
1 Year Warranty
$115

WiWu Mecha AirPods Case (APC010)

Available In Stock
$8

Apple - AirTag Single Pack

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Out of Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,649

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $2,899

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13" and 15"

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,199

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sage)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,699

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,699

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 32GB / 1TB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,299

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/128GB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,199 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 949$  
-Upgrade 1TB SSD 1,049$   

-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,299 $1,099

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,190$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,250$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Graphite 1year

Available In Stock
1 Year warranty Hardware
$1,499 $1,349

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,439$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,489$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,799 $1,499

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,580$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,650$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro9 (I7/16GB/256GB) Forest

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,820 $1,619

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,699$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,749$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$2,899 $2,679

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 PRO License

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Forest

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,179

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,250$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,320$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,179

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,250$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,320$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,539$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,589$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,799 $1,599

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,679$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,749$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Graphite

Out of Stock
1Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Screen Protection

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" I7-11TH/16GB/256GB Black Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black​ WINP

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 PRO Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 Pro Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,299

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface 8 13" LTE (I5-16GB-256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,499

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920

-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram

Out of Stock
1 Year Warranty
$699 $599

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty CPO
$899 $749

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black New (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $749

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Matte Black CPO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $749

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$649

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB 
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Upgrade 512GB SSD 729$  
-Upgrade 1TB SSD 799$   

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 512GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Windows Professional original 
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS (Silver) 4G LTE (SIM CARD)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$999

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD 1,049$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,149$

Microsoft Surface Pro X Smart Case 13" (Black)

Available In Stock
For Only Surface Pro x
$30

case=0051

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Month Warranty
$125

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
6 Month Warranty
$79

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty
$79

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty
$79

Surface Pen (ACTIVE STYLUS) For All Surface Model (CHINA)

Available In Stock
China Brand
$30 $25

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – ICE Blue

Available In Stock
1 Months Warranty
$140 $110

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty
$260

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty
$260

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8 - 9 & Pro X Keyboard With Fiinger Print

Out of Stock
6 Months Warranty
$190

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty
$170

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty
$170

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Out of Stock
6 Month Warranty
$170

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$170

Microsoft Surface Pro 8 and Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
1 Month Warranty
$130

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$199

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 8 & Pro X

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Case Surface Pro 9 ( 4 Colors)

Available In Stock
$30

Case Surface Pro 8 ( 3 Colors)

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Microsoft Surface GO 3 128GB Matte Black LTE 4G

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799

-Intel Core I3 10100Y 
-Ram 8GB / Storage 128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-ប្រើអុីនធើណេត​ LTE (ដាក់សុីមកាត)
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 3 64GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499 $449

-Intel Pentium Gold 6500Y
-Ram 4GB / Storage 64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Apple Imac

iMac M1 Chip (8C-7C) 8GB/256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,379

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse
-Stock :

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Green

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/512GB

Out of Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID
-Stock : Pink , Blue

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$20

Model : MK0Q3

Apple Studio Display Standard Glass Tilt Adjustable ( 27inch | 5K)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,799 $1,749

Model : MK0U3   

Model : MMYV3  

Apple Accessories 2021 model

Magic Keyboard For iMac With Touch ID + Magic Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

-Color : Green , Yellow , Silver

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple TV 4K Wi-Fi With 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple TV 4K 64GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$170

Apple TV 4K 32GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$150

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$150

Apple Magic Trackpad 2 Latest Model Silver

Available In Stock
1 Month Warranty
$130

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$119

ASUS VivoBook 2022 Model

ASUS VivoBook X1505VA-L1126W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$749

   (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-13500H

-Ram : 8GB / 16GB +30$  
-SSD : 512GB PCIE
-Display : 15.6" FHD OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

Asus VivoBook 16" X1605VA-MB113W 1K-INDIE BLACK

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$669

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
CPU: Intel Core I5-13500H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-16" FHD 1920x1080 IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

Asus VivoBook 14" X1405VA-LY103W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$649

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
CPU: Intel Core I5-13500H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-14" FHD 1920x1080 IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook 15 X1500EA-BR3448W 1K-INDIE BLACK

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$369

-CPU: Intel Core I3-1115G4
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB PCIE
-Display : 15.6" HD
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack
-Free Mouse

ASUS VivoBook X1400EA-BV1963W 1K-INDIE BLACK

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$359

-CPU: Intel Core I3-1115G4
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB PCIE
-Display : 14" HD
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack
-Free Mouse

ASUS VivoBook 15 X1503ZA-L1277W-1B-QUIET BLUE

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$779
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I5-12500H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-15.6" FHD OLED
-VGA: Intel Graphics
-Window 11 License
-Free Asus Backpack

ASUS VivoBook 13 Slate OLED T3300KA-LQ029W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$749

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-
Intel® Pentium® Silver N6000
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 256GB SSD 
-13.3″ FHD OLED
-VGA: Intel UHD Graphics
-FREE Asus Sleeve, PEN
-Free Cover Stand(Basic)

Laptop Asus VIVBOOK | S15 (M3502QA-MA159W ( GREEN)

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$829 $699

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD Ryzen 5-5600H

-Ram : 8GB DDR4(ON BD)
-SSD : 512GB PCIE
-Display: 15.6'' 2.8K OLED
-VGA: AMD Radeon Graphic
-Window 11 License
-Free Asus Backpack

ASUS Vivobook S 16X S5602ZA-L2095W 8S-SOLAR SILVER

Available In Stock!
2 Years Warranty Hardware
$1,049 $899

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-12500H

-Ram : 8GB DDR4 (ON BD)
-SSD : 512GB PCIE 
-16'' 4K OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphic 
-Window 11 License
-Free Asus Backpack

ASUS Vivobook S 16X S5602ZA-L2094W 8K-MIDNIGHT BLACK

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$1,049 $899

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-12500H

-Ram : 8GB DDR4 (ON BD)
-SSD : 512GB PCIE 
-16'' 4K OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphic 
-Window 11 License
-Free Asus Backpack

Asus VivoBook Pro 15 M6500IH-L1066W-QUIET BLUE

Available In Stock!
2 Years Warranty Hardware
$879 $719
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-AMD Ryzen 5-4600H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-15.6" Full HD
-VGA: GTX 1650 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free Asus Backpack

ASUS VivoBook Pro 16 M7600QC-L2061W 8K-0°BLACK

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$1,299 $999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-AMD Ryzen 7-5800H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-16" 4K OLED
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free Backpack, Mouse

ASUS ZenBook 2022 Model

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB210W

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$4,299 $3,599
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 64GB DDR5 
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080Ti 16GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ProArt Studiobook Pro16 OLED 16X W7600H3A-L2050X 2B

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$4,299 $2,999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Xeon W-11955M

-Ram : 64GB DDR4 
-SSD : 4000GB SSD 
-16" 4K OLED 
-VGA: RTX A3000 6GB
-FREE ASUS BAG
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RS-LB046W

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,599 $3,299

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R9-6900HX

-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080 8GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702AA-MD007W

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,299
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Core I7-1250U
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1000GB SSD 
-17" 2.5K OLED Touch Screen 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE Sleeve&Stylus
-USB-C to USB-Adapter

ASUS ZenBook 14UX3402ZA-KP168W 2B-PONDER BLUE(BEZEL)

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$949

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I5-1240P

-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 512GB SSD 
-14" 2.8K IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE ASUS Sleeve