116

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Product Coming Soon

Dell XPS 13 Plus OLED (I7-12th/32GB/1TB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram : 32GB LPDDR5 5200MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-13.4" OLED 3456x2160
-VGA: Intel Irix Xe Graphics
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

HP Victus Gaming Laptop

Coming Soon
1 Year Warranty
$1,299

-AMD Ryzen 7-6800H
-Ram : 32GB LPDDR4X
-SSD : 1000GB PCIe SSD
-16.1" IPS MI1920x1080
-VGA: GeForce RTX 3050 Ti 4GB
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

MSI Summit 13.4" Touch (I7-12TH/16GB/1TB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,299

-Intel Core I7-1280P
-Ram: 16GB LPDDR5
-SSD: 1TBGB PCIe Gen4
-VGA: Intel Irix Xe Graphic
-13.4" FHD+ 120Hz
-Model 
E13FlipEvo A12MT-026
-FREE Mouse, MousePad

HP Victus 15.6" Gaming Laptop

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$0

-Intel Core I5-12450H
-Ram : 8GB LPDDR4X
-SSD : 512GB PCIe SSD
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: GeForce RTX 1650 4GB
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

AORUS GIGABYTE 15p - 15.6 IPS Level 240Hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $1,899

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 

-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-15.6" FHD IPS 1920 x 1080 240Hz
-AORUS 15P YD-73US244SH
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $3,199

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,699

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,199

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,749

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Air M2 Chip

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 24GB - 1TB (Midnight)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W USB-C Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD

-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 24GB - 512GB (Midnight)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W USB-C Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD

-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 16GB - 1TB (Midnight)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,090

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W USB-C Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 16GB - 512GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,890

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Midnight)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,649

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Available In Stock
1 Year Warranty (Code LL)
$1,399 $1,299

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty (Code LL)
$1,399 $1,290

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33 (ZP)

Available In Stock
1 Year Warranty None ACT
$1,369 $1,290

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,299 $1,250

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,299 $1,250

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver) (ZP Active)

Out of Stock
Warranty Original Date
$1,299 $1,250

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,299 $1,250

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Grey) MLXX3 (ZP)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,599 $1,565

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-FREE Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Silver) MLY03

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,565

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Starlight) MLY23 (ZP)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,599 $1,565

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-FREE Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43 (ZP)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,599 $1,565

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-FREE Buy Apple Airtag 25$
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Space Gray MGN63

Out of Stock
1 Year Warranty ZP
$999 $965

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Screen Protection

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold (MGND3)

Out of Stock
1 Year Warranty ZP
$999 $965

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Screen Protection

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Out of Stock
1 Year Warranty ZP
$999 $965

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 

Apple MacBook Pro M2 Chip

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 1TB Space Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Apple Airtag 35$
-Free Office 365 License
-Free Autocad License

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 512GB (Spec Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Apple Airtag 35$
-Free Office 365 License
-Free Autocad License

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 16GB - 1TB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $2,039

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Apple Airtag 35$
-Free Office 365 License
-Free Autocad License

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 16GB - 512GB (Space Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,839

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Apple Airtag 35$
-Free Office 365 License
-Free Autocad License

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty (ZP Non)
$1,499 $1,469

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection
-FREE Office License 365

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3

Available In Stock
1 Year Warranty (ZP Non)
$1,320

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection
-FREE Office License 365

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3 ZP

Available In Stock
1 Year Warranty (ZP)
$1,299 $1,269

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection
-FREE Office License 365

Macbook Pro 13.3'' M2 - 8GB- 256GB (Space Gray) MNEH3 (USA)

Available In Stock
1 Year Warranty (LL USA)
$1,299 $1,269

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection
-FREE Office License 365

Macbook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty (LL USA)
$1,299

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection
-FREE Office License 365

MacBook Pro 13" Core-i5 512GB Ram 16GB Gray 2020 (MWP42)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.9GHz Quad-core
-Intel Core i5-10th Generation
-16GB 2133MHz LPDDR3  Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYDC2) Silver

Available In Stock
1Year Warranty Hardware
$1,299

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,299

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,150

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

Apple Watch Series 8 GPS

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Coming Soon
1 Year Warranty
$489

Apple Watch Series 8 41mm Silver MKP83

Coming Soon
1 Year Warranty
$489

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNU83

Coming Soon
1 Year Warranty
$449

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,870

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGP3
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,870

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGR3LL/A
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $2,170

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg | MKGQ3
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,299

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK183
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty
$2,599 $2,299

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK1E3
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,649

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK193
-FREE Screen Protection

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK1F3
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Silver

Pre-order
1 Year Warranty Hardware
$3,650

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,650

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Model : MK1A3 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$870

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$999

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Surface Pro 8 13" I5-11TH /8GB/256GB Platinum Original

Available In Stock
1 Year Warranty
$930

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" I7-11TH/16GB/256GB Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,799 $1,399

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,799 $1,649

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface 8 13" LTE (I5-16GB-256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,649

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Month Warranty
$299

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$290

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Platinum)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$290

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty
$280

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$170

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$170

Microsoft Surface Pro 8 and Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
6 Month Warranty
$130

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$199

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 8 & Pro X

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Surface Pro 8 Case (Black-Blue)

Available In Stock
$30

Case Surface Pro 8 ( 3 Colors)

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty CPO
$699 $629

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty CPO
$899 $770

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $850

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,499

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$850

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 256GB (CTO )

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB Upgrade
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 512GB (CTO )

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 512GB Upgrade
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 1TB (CTO )

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,039

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 1TB Upgrade
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Months Warranty
$135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$115

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Out of Stock
1 Month Warranty
$84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
1 Month Warranty
$84

Surface Pen (ACTIVE STYLUS) For All Surface Model (CHINA)

Available In Stock
China Brand
$30 $25

Surface Pen Tip Kit

Out of Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $1,049

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Matte Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199 $1,049

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Ice Blue)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199 $999

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Sandstone)

Restock Soon
18 Months Warranty
$1,699

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,699

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
- 1.3 Kg /Windows Pro original 

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Restock Soon
18 Months Warranty
$1,749

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life Up to 16.5 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $729

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $629

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Case For Surface Laptop Go (12.4")

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649 $599

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 3 64GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499

-Intel Pentium Gold 6500Y
-Ram 4GB / Storage 64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 11
-Keyboard Discount 50%
-FREE Mouse Pad

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Apple Macbook pro m1 chip

WIWU 13.3 Alpha Slim Sleeve

Available In Stock
$30

Apple Imac

-3.2GHz 8-Core Intel Xeon W
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric
-Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,379

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse

Model : MMYV3  

Apple Studio Display Standard Glass Tilt Adjustable ( 27inch | 5K)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,799

Model : MK0U3   

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$20

Apple Mac MINI

Apple Mac Studio with M1 Ultra (Early 2022)

Available In Stock !
1 Year Warranty
$4,200

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : MJMW3

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $2,249

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 512GB SSD

Restock soon
1 Year Warranty Hardware
$1,199

    -Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 256GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$730

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Apple Accessories 2021 model

Magic Keyboard For iMac (Green) Touch ID

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Magic Keyboard For iMac (Yellow) Touch ID

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Magic Keyboard For iMac (Silver) Touch ID

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model) MK2D3

Available In Stock
1 Year Warranty
$155

Apple Magic Keyboard (2021 Model) MK2A3

Available In Stock
1 Year Warranty
$130

Apple Magic Mouse (Green)

Available In Stock
1 Year Warranty
$110

Apple Magic Mouse (Yellow)

Available In Stock
1 Year Warranty
$110

Apple Magic Mouse (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty
$110

Apple Magic Keyboard (Black) Latest Model

Out of Stock
1 Month Warranty
$155

Apple Magic Keyboard (2021 Model) Silver

Available In Stock
1 Moth Warranty
$110

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Out of Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$155 $145

Apple Magic Trackpad 2 Latest Model Silver

Available In Stock
1 Month Warranty
$135

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Out of Stock
1 Month Warranty
$90

Apple Magic Mouse Silver 2021

Out of Stock
1 Month Warranty
$80


Gaming Brand Desktop Gaming

- CPU : Intel Core I9-12900KF
- RAM : 64GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3090 24GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I9-12900KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3080Ti 12GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 16GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

Dell Inspiron Mini Tower 3910 (I7-12TH/16GB/512GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$919

- CPU : Intel Core I7-12700
- RAM : 16GB
- Storage : 512GB SSD
- Windows 11 License

Dell Inspiron Mini Tower 3910 (I5-12TH/8GB/512GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$649

- CPU : Intel Core I5-12400
- RAM : 8GB
- Storage : 512GB SSD
- Windows 11 License

Dell Inspiron Mini Tower 3910 (I3-12TH/8GB/256GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$549

- CPU : Intel Core I3-12100
- RAM : 8GB
- Storage : 256GB SSD
- Windows 11 License

Dell XPS 8950 Desktop (I7-12TH/RTX 3060Ti)

Available In Stock
$1,999 $1,899

-CPU : Intel Core I7-12700
-Ram : 32GB DDR5 4400MHz
-SSD : 512GB M.2
-HDD : 1TB Hard Drive
-VGA : RTX 3060Ti 8GB
-WiFi 6 + Bluetooth 5.2

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $2,099

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB M.2 PCIe
- HDD : 1TB 
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 10 License

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Available In Stock
$1,500 $1,400

AMD RYZEN 7 5700G 4.6Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB NVMe PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFI 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License 

Dell Alienware gaming laptop

Alienware - x14 R1 14'' 144Hz FHD Gaming Laptop White

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-AWX14R1-7679WHT-PUS
-FREE Alien Bag
-FREE Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

Alienware x15 R1 15.6" 360Hz FHD Gaming Laptop White

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-Intel Core i7-11800H 2.3Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch

Alienware M15 R5 15.6" FHD Ryzen R9 5900HX RTX 3070 Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $2,049

-AMD Ryzen R9-5900HX 
-Ram : 16GB  DDR4 
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch

Razer blade

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3080Ti)

Pre-Order
1 Year Warranty Hardware
$3,899

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427PEA3-R3U1
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3070Ti)

Coming Soon
1 Year Warranty
$2,899

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427NEA3-R3U1
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Razer Blade 17 - 4K 144Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$4,469

-Intel® Core™ i9-12900H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-17.3″ 4K 144Hz
-Model : RZ09-0423PEF3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$4,049

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421PED3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 17 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3070 Ti - Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,569

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-17.3″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421NED3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

ASUS TUF Gaming Model

ASUS TUF Gaming A17 FA707RM-HX007W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,449

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A17 FA707RE-HX030W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,299 $1,240

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A15 FA507RC-HN013W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock !
2 Year Warranty
$1,199

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF A15 FA506ICB-HN115W-Graphite Black

Available In Stock !
2 Years Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDR4
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN325W

Check Stock
2 Year Warranty
$769 $749

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS - TUF Dash 15.6" FHD 144Hz Core I7-12650H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-FREE ASUS Backpack

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX516PM-HN127T

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,199 $1,149

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS TUF Gaming F17 FX706HE-211.TM17

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Intel Core I5-11260H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

Rog G-series Gaming Laptop Rog G14 G15

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW-G15.R93070T

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,149

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB PCIe 4.0
-VGA: RTX 3070 Ti
-15.6" QHD 165Hz
-Model 
GA503RW-G15.R93070T
-FREE Asus Backpack
-FREE Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR-211 RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,649

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model
GA503QR-211.ZG15
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM-HQ140W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,649

-AMD R7-6800HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503RM-HQ140W
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse, 
Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus G14 2022 (GA402RJ-G14.R96700)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: AMD Radeon RX6700S
-14″ WQXGA 120Hz​ 500nits
-Model GA402RJ-G14.R96700
-FREE Asus Backpack
-FREE Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB210W

Available In Stock
2 Year Warranty
$4,299

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 64GB DDR4 
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080Ti 16GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RS-LB046W

Available In Stock
2 Year Warranty
$3,599

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080 8GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-12th/16GB/3070 Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-Model 
GU603ZW-M16.I93070T
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-12th/16GB/3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 512GB PCIe Gen4
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WUXGA FHD 165Hz
-Model 
GU603ZM-M16.I73060
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-11th/3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-Intel Core I7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 TI 
-16″ WUXGA 1920x1200 
-Model 
GU603HE-211.ZM16
-FREE Asus Backpack
-FREE Mouse Pad

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD129W 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$3,099 $2,999

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA : Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-External GC31S RTX 3080 GPU
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Pen 
-Gaming Headset

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD223W 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Asus
$1,899

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Pen & Sleeve
-Gaming Headset

ASUS ROG FLOW X13 (GV301RE-X13.R93050T)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,799

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 6400MHz
-SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0
-VGA: RTX 3050 Ti 4GB
-13.4″ WUXGAIPS FHD 120Hz
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-PS73

Coming Soon
1 Year Warranty
$1,649

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-Model : 
GZ301ZC-LD126W 
-Include : Keyboard  
-FREE Screen Protection
-FREE Bagpack

ASUS ROG Flow X16 (GV601RM-X16.R93060)

More stock coming soon
1 Year Warranty
$2,199

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GV601RM-X16.R93060
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Strix & Scar

ASUS ROG STRIX SCAR G533ZM-ES93 (USA)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-CPU: CORE I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 15.6″ FHD 300Hz
-FREE ASUS Backpack
-Mouse, Gaming H
eadset
- Flash USB 64GB

ASUS ROG STRIX SCAR G733ZM-KH049W 2S-OFF BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,999

-CPU: CORE I7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-Mouse, 
Headset Asus
-WebCam, Flash USB 64GB

ASUS ROG STRIX G713RM-KH166W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,649

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset
-FREE FLASH DRIVE 32GB

ASUS ROG STRIX G17 G713IM-HX043W 1F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,399

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset
-FREE FLASH DRIVE 32GB

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX044W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset
-FREE FLASH DRIVE 32GB

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX045W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset
-FREE FLASH DRIVE 32GB

ASUS ROG STRIX G17 G713IH-HX028W 1F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDRR 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: GTX 1650 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset
-FREE FLASH DRIVE 32GB

ASUS ROG STRIX G17 G713IE-HX036W -ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,199

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset
-FREE FLASH DRIVE 32GB

Lenovo Gaming Series

Lenovo Legion 5 15.6" (R7/1TB/RTX 3050Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-CPU : AMD Ryzen 7-5800H
-Ram : 16GB 
-SSD : 1TB M.2
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-FREE Legion Mouse 
-FREE Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

Lenovo Legion 5 15ACH6H Phantom Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,455 $1,399

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 16GB (8GB x2)
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-RGB Keyboard
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Storm Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,570 $1,499

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 16GB (8GB x2)
-SSD : 512GB M.2
-16" WQXGA 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-RGB Keyboard
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 (AMD R7/512GB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-15.6″ : FHD 165Hz
-RGB Keyboard 
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Shadow Black(AMD R5)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$839

-CPU : AMD Ryzen 5 5600H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 120Hz
-VGA : RTX 3050 4GB
-FREE BackPack
-Free MousePad

Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Shadow Black(AMD R7)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 120Hz
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-FREE BackPack
-Free MousePad

MSI Gaming USA Version

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Years Warranty
$949 $799

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
-FREE MSI Bag + Mouse

MSI GS66 2021 Core I9 32GB RAM RTX 3070

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$2,649 $1,899

-Intel® Core™ I9-10980HK
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Free Mouse, Mouse Pad

MSI-GP 66 Leopard 11UG-290 15.6" 144 Hz - i7-11800H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,599

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Window 10 License

MSI - GF65 15.6" 144hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $799

-Intel Core I5-10200H
-Ram : 8GB DDR4 3200Hz 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 10 License
-Free Mouse, MousePad

MSI Gaming COMPANY

MSI Titan GT77 12UHS-070KH

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$4,999

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 2000GB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Raider GE77HX 12UHS-091KH

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$4,299

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 2000GB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Stealth GS77 12UHS-232KH

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,999

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 2000GB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Creator Z16 A12UET

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$2,299

-Intel® Core™ i7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 
-SSD: 1TB SSD PCie 4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 16″ QHD+ 120Hz
-FREE MSI Backpack

MSI GS76 Stealth 462KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,859 $1,699

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Backpacks
-FREE Mouse

MSI Pulse GL76 12UEK-236KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$1,549 $1,449

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB NVMe PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 11 License
-Free MSI Backpack

MSI Delta 15 A5EFK-051KH

Check Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-CPU: AMD R9 5900HX 
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 240Hz
-VGA: Radeon RX 6700M 10GB
-Window 10 Licensed 
-Free MSI Gaming Backpack

MSI Katana G766 11UE-464KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,299

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Backpack
-FREE MousePad

MSI Katana GF76 12UDO-240KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-Intel® Core™ i7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Backpack
-FREE KB Single Zone 

MSI Katana GF6611UE-873K

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$1,249

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE Backpack
-FREE MousePad

MSI Katana GF66 12UC-621KH

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$1,149

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: GTX 3050 4GB
-Window 11 License 

-FREE Backpack
-FREE KB Backlight

MSI GF63 Thin 11UC-811KH/1006KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$999

-CPU: Intel Core I7-11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI GF63 Thin 11UC-1006KH

Available In Stock
2 Years Warranty
$999

-Intel Core I7-11800H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 Max-Q 4GB
-FREE MSI Backpack

MSI GF63 Thin 11UC-1040KH

Available In Stock
2 Years Warranty
$899

-Intel Core I5-11400H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 Max-Q 4GB
-FREE MSI Backpack

MSI GF63 Thin 11SC-812KH / 1008KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$849

-CPU: Intel Core I7-11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6' FHD 144Hz
-VGA: GTX 1650 Max-Q 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack
-Free KB Backlight

MSI BRAVO 15 B5DD-075KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,049 $949