24

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Asus Rog Phone New

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition Dual SIM 5G 12GB/256GB

Available In Stock

SKU AR33BD3350
$950

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB Black

Available In Stock

SKU AR33BD3348
$830

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB White

Available In Stock

SKU AR33BD3349
$830

ASUS ROG Phone 6D Dual SIM 5G 16GB/256GB Grey

Available In Stock

SKU AR33BD3351
$800

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Lenovo Ideapad 1 81VU00D6US 14" (N5030/4/128GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$320 $299

-CPU : Intel Pentium N5030
-Ram : 4GB 
-SSD : 128GB M.2 
-Display : 14" HD
-VGA : Intel UHD Graphics
-Window 11 Home 
-FREE Mouse  & Mouse Pad

ASUS VivoBook K513EQ-BN125T Silver

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV31BD2118
$899 $749

-CPU: Intel Core I7-1165G7
-Ram : 8GB DDR4 (ON BD)
-SSD : 512GB PCIE G3X2
-15.6'' FHD 1920x1080
-VGA: GeForce MX350 2GB
-Battery Life Up to 8 Hours

-Free Asus Backpack

Microsoft Surface Studio 2+ (i7.11th 32GB.1TB RTX 3060)

Booking stock
1 Year Warranty Hardware
$5,199

-11th Gen Intel Core i7-11370H
-Ram : 32GB LPDDR4
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 28” 4500x 3000
-VGA :  RTX 3060 6GB 
- Pen Mouse and Keyboard 
-9.56 Kg /Windows 11 Pro

ASUS VivoBook 15 X1503ZA-L1277W-1B-QUIET BLUE

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV31BD2854
$779 $699

-CPU: Intel Core I5-12500H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-15.6" FHD OLED
-VGA: Intel Graphics
-Free Asus Backpack

Apple MacBook Air M2 Chip

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA31BD1305
$999 $799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray MGN63

Available In Stock
1 Year Warranty ZP

SKU MA31BD1286
$799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA31BD1287
$999 $799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver) MLY13

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD2641
$1,190

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD2806
$1,190

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD2826
$1,649 $1,549

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3215
$2,199 $1,965

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3216
$2,199 $1,965

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHH3
-FREE Screen Protection
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3217
$2,599 $2,399

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Stock 30-05
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3218
$2,599 $2,399

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHJ3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 3 = 45$

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, Space Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3229
$3,349 $3,175

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, CTO Ram 64GB, 1TB)

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3230
$3,599

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

Apple 14" MacBook Pro M2 PRO Chip CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3231
$2,999

-Apple M2 Pro
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 14" M2 Customize You Own

Pre- Order
1 Year Warranty Hardware
$1

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3219
$2,499 $2,369

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3220
$2,499 $2,369

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black)= 65$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3221
$2,699 $2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3222
$2,699 $2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3223
$3,499 $3,339

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg, MNWA3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3224
$3,499 $3,339

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" M2 Max Ram 64GB CTO Model

Pre-Order
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3237
$3,999

- Apple M2 Max Chip
- 12-Core CPU & 38-Core GPU
- 64GB Unified Ram
- 1TB SSD PCIe
- 16.2" Liquid Retina XDR Display
- Weigh : 2.2 Kg
-FREE Scree Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" M2 Customize You Own

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$1

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple MacBook Pro M1 Pro/Max

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2226
$1,999 $1,849

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg | MKGQ3
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2238
$2,399 $2,049

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK193
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2237
$3,399 $2,399

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg -Model : MK1A3 
-FREE Screen Protection 15$
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

Apple MacBook Pro M2 Chip

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2647
$1,300 $1,245

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection $15
-FREE WiWu Skin Key 15$

Macbook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2652
$1,300 $1,245

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2654
$1,500 $1,445

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2653
$1,500 $1,445

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 16GB - 512GB (Space Gray)

Stock Next week
1 Year Warranty Code XA

SKU MP31BD2659
$1,699

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 16GB - 1TB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL

SKU MP31BD2661
$1,895

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 1TB Space Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP31BD2658
$2,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$
-FREE WiWu Skin Key 15$

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 ( WIFI + LTE 5G Version)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock !
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3003
$950

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock !
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3005
$1,080

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3073
$1,099

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3306
$1,099

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3347
$1,150

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3075
$1,170

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3071
$1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB Wi-Fi + Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add $50

SKU IP32BD3260
$1,470

Free Screen Protection

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 (WiFi Version Only)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only (Silver) Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty + 50$

SKU IP32BD2996
$799

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD2995
$799

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add 50

SKU IP32BD3312
$950 $930

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD2998
$899

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty​ Falcon

SKU IP32BD3000
$1,099

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi (Grey)

Available In Stock !
1 Year Warranty Falcon

SKU IP32BD3041
$1,070

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 256GB WiFi (Grey)

Available In Stock !
1 Year Warranty Falcon

SKU IP32BD3069
$1,160

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 256GB WiFi (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3070
$1,070
-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,300

-Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10.2'' 9th Gen Space Gray 64GB Wi-Fi

Available In Stock !
1 Year Warranty Falcon

SKU I132BD1230
$330

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3057
$460

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3056
$460

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3055
$460

iPad 10.2'' 9th Gen 256GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD1232
$430

iPad 10th 256GB WiFi Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$

SKU I132BD3058
$570

iPad 10th 256GB WiFi Blue

Available In Stock
1 Year Warranty add $40

SKU I132BD3059
$570

iPad 10th 256GB WiFi Yellow

Out of Stock
1 Year Warranty add $40

SKU I132BD3060
$570

Apple IPAD Air 4th & 5th (Latest Model)

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Purple

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU IA26BD2609
$570

-Free Screen Protection

IPad Air 5th 10.9'' 64GB WIFI Only Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU IA26BD2531
$570

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Blue

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$

SKU IA26BD2528
$570

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray (LL)

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$

SKU IA26BD2530
$599 $550

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 64GB Wi-Fi +LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50

SKU IA26BD3156
$730

-Stock : Starlight

Apple ipad mini 6

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2167
$499 $480

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2169
$499 $480

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AI30BD2168
$499 $480

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2166
$499 $480

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac Mini M2/16GB/256GB CTO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3240
$930

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MM33BD3226
$850

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3227
$1,499 $1,349

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO 16GB 512GB

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3456
$1,149

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD1906
$2,299 $1,899

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3225
$699 $670

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Apple Mac Studio M1 Ultra/64GB/1TB CTO

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD2922
$4,199 $3,799

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : MJMW3

STAND & HUB FOR MAC MINI WITH SSD ENCLOSURE

Available In Stock

SKU SH33BD3377
$155

VAYDEER Mac Mini Stand SZD011-ZX

Available In Stock

SKU VM33BD3486
$50

TXESIGN Acrylic Holder For Mac Mini

Available In Stock

SKU TA20BD3481
$15

Apple Watch Series 8/Ultra

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNU73 (S/M)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD3409
$399

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNP53ZP

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD2946
$399

Apple Watch Series 8 45mm White MP6Q3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD3407
$430

Apple Watch Series 8 45mm Starlight MNUQ3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD3408
$430

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD2945
$430

Apple Watch Series 8​ with Nike Sport Band

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD2947
$460

Apple Watch Ultra Titanium Case with Starlight Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3047
$790

Apple Watch Ultra Titanium Case with Green Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3166
$790

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3096
$790

Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop

Available In Stock !
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3045
$790

Apple Watch Ultra Titanium Case with Blue/Gray Trail Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3097
$790

Apple Watch Ultra Titanium Case with Black/Gray Trail Loop

Available In Stock !
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD2978
$790

Apple Watch Ultra Titanium Case with Midnight Ocean Band

Available In Stock !
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3046
$790


Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow Ocean Band

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3167
$790

WIWU SMART WATCH SW01 Ultra

Available In Stock
$49

Color: Black & Orange

Color: Green & Orange

Color:  Black & Fauve

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

Apple accessories

Magic Keyboard Folio for iPad (10th Gen) White

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD3286
$230

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MXQU2LL/A

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD846
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch and iPad Air 5th (MXQT2)

Available In Stock
1 Year Warranty add $20

SKU MK23BD845
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
1 Year Warranty 20$

SKU MK23BD1729
$300


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" MXNL2

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$200


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$
$190


Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$130


WIWU Combo Keyboard 10.9&11''

Available In Stock
$70


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Available In Stock
$70


Apple Pencil 2nd Generation FC

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AP23BD2082
$135

Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AP23BD348
$115

WIWU Pencil Max (universal)

Available In Stock
1 Month Warranty
$38

Apple USB-C Digital AV Multi Port Adapter MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty
$79

Apple AirPods Pro 2nd Gen

Available In Stock
1 Year Warranty Add 10$

SKU AA23BD2949
$225

Apple Airpods 3 model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA23BD1697
$180

Apple Pencil Tips

Available In Stock
No Warranty

SKU AP23BD3441
$15

- Apple Pencil Tips  1 unit =15$
- Apple Pencil Tips 4 units =55$

WiWu Mecha AirPods Case (APC010)

Available In Stock
$8

Apple Original USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter

Available In Stock

SKU AO23BD1614
$15

Airtag Case UAG Protection

Available In Stock
$10

Microsoft Surface Book 3

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 2TB SSD (SNK-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB26BD1279
$1,199

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg/ Windows 10 Pro 
-FREE MOUSE BLUETOOTH

Surface Book 3 13.5" Core I7 - 32GB Ram 1TB SSD (SLU-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB26BD1158
$1,099

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13.5” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1650 4GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows10 Pro 
-FREE Mouse Bluetooth

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2957
$749

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Available In stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2959
$749

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Surface Book 2 13.5" Core I5/8GB/256GB CPO

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU SB26BD1002
$550

-Intel Core I5-7300U
-Ram : 8GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : Intel Iris Plus 
-Free Mouse & Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2137
$1,999 $1,499

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $2,899

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13" and 15"

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3035
$1,999 $1,599

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3036
$1,999 $1,599

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3016
$1,899 $1,549

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3018
$1,899 $1,549

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3169
$1,049

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3013
$1,349 $1,149

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3011
$1,349 $1,149

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 2 13" I5-8TH/8GB/256GB CPO

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU SL32BD1624
$499

-8th Gen Intel Core i5-8250U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.3 Kg /Windows 11 Pro

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 3 15" I7-10TH/32GB/1TB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL32BD2516
$1,099

-10th Gen Intel Core i7-1165G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 15” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics

-
FREE Mouse, Mouse Pad
-99.9% New in new

Surface Laptop 3 13" I7-10TH/16GB/1TB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL32BD1678
$1,049

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics

-FREE Mouse, Mouse Pad
-99.9% New in new

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Graphite

Out of Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD2984
$1,030

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,130$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,190$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3133
$1,030

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,130$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,190$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Forest

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3134
$1,049

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,145$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,199$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3135
$1,049

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,145$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,199$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Blue

Out of Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD2986
$1,799 $1,530

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,590$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,650$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3146
$1,799 $1,499

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,590$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,650$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro9 (I7/16GB/256GB) Forest

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3176
$1,799 $1,499

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,590$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,650$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite 1Year

Available In Stock
1 Year warranty Hardware

SKU MS32BD3288
$1,430

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 1,579$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,649$

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Headphones 2 Black

Available In Stock

SKU MS30BD3497
$350

Microsoft Surface Headphones 2 Silver

Available In Stock

SKU MS30BD3300
$350

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2154
$1,799 $1,569

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 Pro Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2489
$1,599 $1,099

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2491
$1,999 $1,699

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/16GB/256GB

Available In Stock!
1 Year Warranty

SKU SP18BD3473
$749 $649

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD2112
$549

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty CPO

SKU SP18BD264
$899 $749

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black New (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD968
$1,099 $699

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD2688
$599

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB 
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Upgrade 512GB SSD 729$  
-Upgrade 1TB SSD 799$   

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1450
$1,199 $1,149

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 512GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Windows Pro original 
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS (Silver) 4G LTE (SIM CARD)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1455
$999 $899

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD 999$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,099$

Surface Pro 7 PLUS 4G LTE + Keyboard 95% New

Available In Stock
3 months Warranty

SKU SP18BD1447
$749

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD 830$ 
-Upgrade 1TB SSD 899$

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Month Warranty
$125

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD551
$79

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD552
$79

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MS23BD553
$79

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock

SKU MS23BD531
$115

Microsoft Surface Pro X Smart Case 13" (Black)

Available In Stock
For Only Surface Pro x

SKU MS23BD1124
$30

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Out of Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3083
$245

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3084
$245

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6months Warranty

SKU SP30BD2192
$245

Surface Pro 8-9 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD2194
$245

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3164
$160

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD3165
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2196
$160

Surface Pro 8​-9​& Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2198
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Ice Blue) Secondhand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU SP30BD2197
$100

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) Secondhand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU SP30BD3512
$100

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard ( Gray) Secondhand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU SP30BD3513
$100

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$199

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

USB-C Charger For Surface Pro / Laptop / Book / Go

Available In Stock

SKU UC30BD610
$15 $10

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 8 & Pro X

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU CB30BD2668
$70 $50

Case Surface Pro 9 ( 4 Colors)

Available In Stock
$30

Case Surface Pro 8 ( 3 Colors)

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU MS23BD427
$110

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Surface GO 3 Black (I3/8GB/12GB) LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS23BD3157
$799

-Intel Core I3 10100Y 
-Ram 8GB / Storage 128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-ប្រើអុីនធើណេត​ LTE (ដាក់សុីមកាត)
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 3 64GB (Pentium/4GB/64GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS23BD2807
$499

-Intel Pentium Gold 6500Y
-Ram 4GB / Storage 64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Apple Imac

iMac M1 Chip (8C-7C) 8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU IM19BD1777
$1,399 $1,349

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse
-Stock : Silver,Green,Blue,Pink

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU IM19BD1610
$1,599 $1,549

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Silver

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware

SKU IM19BD1628
$1,799 $1,749

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID
-Stock : Pink , Blue

Apple Studio Display Standard Glass Tilt and Height Adjustable ( 27inch | 5K)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AS19BD2627
$2,199 $2,149

Model : MK0Q3

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$20

Apple Accessories

Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad Black

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MK29BD3316
$220

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AM29BD1986
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Keyboard (2021 Model) MK2A3

Available In Stock
1 Year Warranty
$130

Apple TV 4K Wi-Fi With 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AT29BD3285
$199

Apple TV 4K 32GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$150

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AM29BD1989
$150

Apple Magic Mouse Grey (Latest Model)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD3391
$90


Apple Magic Mouse Grey V2

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD358
$75

Apple Magic Mouse Silver V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1985
$65


ASUS VivoBook Model

ASUS VivoBook 15 X1500EA-EJ3828W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3493
$379

-CPU: Intel Core I3-1115G4
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB PCIE
-Display : 15.6"FHD 1920x1080
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Bagpack, Mouse

ASUS VivoBook Go 15 E1504GA-NJ158W-MIXED BLACK

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3498
$429

-CPU: Intel Core I3-N305
-Ram : 8GB DDR4
-Storage : 256GB
-Display : 15.6" FHD
-VGA: Intel Iris Xe 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS VivoBook Go 15 E1504GA-L1157W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3499
$529

-CPU: Intel Core I3-N305
-Ram : 8GB DDR4
-Storage : 256GB
-Display : 15.6" FHD OLED
-VGA: Intel Iris Xe 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

Asus VivoBook 14" X1405VA-LY185W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3293
$649

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
CPU: Intel Core I5-13500H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-14" FHD 1920x1080 IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook X16 K3605ZF-N1157W-2K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD2952
$799

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-12450H

-Ram : 8GB DDR5
-SSD : 512GB PCIE
-16" FHD 1920 x 1080
-VGA: RTX 2050 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free Asus Backpack
-Free Mouse 

ASUS VivoBook X1505VA-L1126W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3343
$749

   (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-13500H

-Ram : 8GB / 16GB +30$  
-SSD : 512GB PCIE
-Display : 15.6" FHD OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook X1505VA-L1263W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3447
$949

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1TB PCIE
-15.6" FHD OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook X1605VA-MB307W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock​!
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3446
$869

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1TB PCIE
-16" FHD 1920x1080
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook X1405VA-LY186W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3445
$849

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1TB PCIE
-14" FHD 1920x1080 IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS Vivobook X1502ZA-EJ1316W 1B-QUIET BLUE

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3444
$699

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-15.6" FHD 1920x1080 IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook Pro 16 M7600QC-L2061W 8K-0°BLACK

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD2514
$1,299 $999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-AMD Ryzen 7-5800H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-16" 4K OLED
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free Backpack, Mouse

ASUS VivoBook 13 Slate OLED T3304GA-LQ005W

Available In Stock
2 Years Warranty

SKU AV30BD3490
$769

   (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU : I3-N300 (8 Cores)
-Ram : 8GB LPDDR5 
-Storage : 256GB 
-13.3″ FHD OLED
-VGA: Intel UHD Graphics
-Free Sleeve, Stylus
-Free Cover Stand

ASUS VivoBook Pro 16 K6602VU-MX091W 2B-QUIET BLUE

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3448
$1,599

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 1TB PCIE
-16" 3.2K OLED 120Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

Asus VivoBook Pro 15 M6500IH-L1066W-QUIET BLUE

Available In Stock!
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3191
$879 $719
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-AMD Ryzen 5-4600H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-15.6" Full HD
-VGA: GTX 1650 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free Asus Backpack

ASUS ZenBook Model

ASUS - Zenbook Flip 2-in-1 15.6" OLED Touch-Screen Laptop

Available In Stock
1 Year Limited Warranty

SKU AZ27BD2694
$999

-Intel Evo Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 512GB SSD 
-15.6" 2.8K Touch 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Model: Q529ZA
-Free Sleeve Bag

ASUS ZenBook 14 Q409ZA-EVO (Ponder Blue Colour)

Available In Stock
1 Year Limited Warranty

SKU AZ27BD2822
$675

-Intel Evo Core I5-1240P
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 1TB SSD 
-14" 2.8K OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE Sleeve Bag

ASUS Zenbook Pro 15 Flip UP6502ZA-M8033W 2K-TECH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AZ27BD2968
$1,399
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Evo Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 512GB SSD 
-15" 2.8K OLED 120Hz Touch 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE Sleeve Bag, Stylus Pen 

Asus ZenBook 14 Flip (UP5401ZA-KN039W 12th Gen Intel)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AZ27BD2639
$1,399 $1,249

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Evo Core I7-12700H

-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 512GB SSD 
-14" 2.8K OLED Touch
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE Asus Sleeve. PEN
-Type A to LAN Cable

ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304VA-NQ075W

Available In Stock!
3 Years Warranty Hardware

SKU AZ27BD3492
$1,399

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-1355U

-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe G4
-13.3" 2.8K OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free ASUS Sleeve, Mouse Pad

ASUS ProArt Studiobook Pro16

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AP27BD2520
$2,999 $2,199

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Xeon W-11955M

-Ram : 64GB DDR4 
-SSD : 4TB SSD 
-16" 4K OLED 
-VGA: RTX A3000 6GB
-FREE ASUS BAG
-FREE Mouse Pad

ASUS ZenBook 14 Flip OLED UP3404VA-KN058W-Ponder Blue

Available In Stock !
3 Years Warranty Hardware

SKU AZ27BD3491
$1,299

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-1360P

-Ram : 16GB LPDDR5 
-SSD : 1TB PCIe G4
-14" 2.8K OLED Touch
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free ASUS Sleeve, Pen

ASUS Zenbook 14 OLED UX3404VC-M9102W-INKWEL GREY

Available In Stock
3 Year Warranty Hardware

SKU AZ27BD2608
$1,499

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Evo Core I9-1390H

-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB SSD 
-14.5" OLED 2.8K 120Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-FREE Asus Sleeve

<