349

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple iphone 13 pro

iPhone 13 Pro Max (Hong Kong Version)

Contact 081999776
No Warranty
$1,240

128GB = 1240$
128GB Blue= $1280
256GB = 1380$
512GB = 1610$
1TB      = 1840$

iPhone 13 Pro (Hong Kong Version)

Contact 081999776
No Warranty
$1,145

128GB = 1145$
256GB = 1250$
512GB = 1495$
1TB      = 1735$

iPhone 13 (Hong Kong Version)

Contact 081999776
No Warranty
$900

128GB = 900$
256GB = 1010$
512GB = 1140$

Iphone 13 Mini Hong Kong

Contact 081999776
No Warranty
$785

128GB Black = 785$
128GB Blue  = 785$
256GB Blue  = 885$

Apple Watch Series 7 GPS 45mm

Contact 081999776
No Warranty
$460

45mm Blue= $460
45mm Green= $460
45mm Red= $470
45mm StarLight= $470
45mm Black= $475

Apple Watch Series 7 GPS 41mm

Contact 081999776
No Warranty
$415

41mm Blue= $415
41mm Green= $415
41mm Starlight= $460

iPhone 13 Pro (USA Version)

Contact 081999776
No Warranty
$1,130

128GB = 1130$
256GB = 1225$

iPhone 13 Pro Max (USA Version)

Contact 081999776
No Warranty
$1,230

128GB = 1230$
256GB = 1340$
512GB = 1555$
1TB      = 1710$

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,180 $1,130

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" 256GB Platinum (Upgrade)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,190

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" 512GB Platinum (Upgrade)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,250

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" 1TB Platinum (Upgrade)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,320

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,199

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,199

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $2,149

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/32GB/1TB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Surface Pro 8 Case (Black-Blue)

Available In Stock
$30

Surface Pro 8 Case ( 4 Color )

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Black)

Out of Stock
1 Month Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock
1 Month Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Ice Blue)

Out of Stock
1 Month Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Platinum)

Out of Stock
1 Month Warranty
$349

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
1 Month Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Ice Blue) New Model

Available In Stock
1 month Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
1 month Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Platinum) New Model

Available In Stock
1 month Warranty
$249

Surface Pro 8 and Pro x Keyboard & Surface Slim Pen

Available In Stock
1 Month Warranty
$265

Microsoft Surface Pro 8 and Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$160

Microsoft Surface Pro X Slim Pen V1

Available In Stock
1 Month Warranty
$140

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,749

-Intel Core I5-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Months Warranty
$155

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty Original
$666

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,029

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black Brand New

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,249

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$90

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$170

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$250

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$929 $899

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I3 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$829 $799

-Intel Core i3-1115G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10  

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,499

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-Windows 10 PRO
-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Grey

Available In Stock
1 Month Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$110

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Out of Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Out of Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface duo and Surface Studio

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  256GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Sandstone)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Matte Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Ice Blue)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,850

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,850 $1,750

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,850

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/32GB/1TB (Matte Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,299

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,050

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life Up to 16.5 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,050

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496x1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5Inch Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,249

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $949

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Upgrade to 512GB Add 200$

-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Apple Accessories 2021 model

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$175

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Keyboard (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$130

Apple Magic Trackpad 2 (Black) Latest Model

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$149

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$95

Brand New Apple Magic Mouse 2 (White) V2

Available In Stock
1 Year Warranty
$60

Apple Magic Mouse Silver (2021 Model) V3

Available In Stock
1 Month Warranty
$99 $85

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Sandstone

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Ice Blue

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg /Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $829

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Ice Blue

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Case For Surface Laptop Go (12.4")

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$869

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray (Non- Active)

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$2,150

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Code ZP
$2,150

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,650

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/512GB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,100

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/1TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,300

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level4
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/64GB/1TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,500

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/64GB/2TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$4,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

HardShell Case MacBook Pro 14.2"

Available In Stock
$20

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty
$2,650

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK183 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$3,099 $2,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Mix 10C CPU-24C GPU/32GB/512GB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,499 $3,399

-Apple M1 Mix Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-512B SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 7
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,899 $3,599

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/2TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,950

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/2TB) Gray

Pre-order 6-8 Weeks
1 Year Warranty Hardware
$4,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/8TB) Gray

Pre-order 6-8 Weeks
1 Year Warranty Hardware
$6,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-8TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple Imac

Apple Mac Pro Intel Xeon W 8Core/32GB/1TB

Available In Stock
$6,500 $6,000

-Processor: 3.2GHz 8-Core Intel Xeon W (Turbo Boost up to 4.4GHz)
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric & Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB Ram 2TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749 $2,699

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 2TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = In Stock
-Orange =  No Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/1TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,300

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 1TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = In Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = In Stock
-Yellow = Coming Soon
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue = In Stock (Com&Sh)
-Green =  In Stock (Com)
-Pink   =  In Stock (Com)
-Silver =  No Stock 
-Yellow= In Stock (Com)
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue = In Stock (Com&Sh)
-Green= In Stock (Com)
-Pink  =  In Stock (Com)
-Silver=  In Stock (Com)
-Yellow= No Stock
-Orange= In Stock

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,399

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Blue   = In Stock (Com)
-Green = In Stock (Com)
-Pink   = In Stock (Com)
-Silver = In Stock (Com) 

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$30

Apple Macbook pro m1 chip

MacBook Pro 13" Core-i5 512GB Ram 16GB Gray 2020 (Z0Y6000BB)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.9GHz Quad-core
-Intel Core i5-10th Generation
-16GB 2133MHz LPDDR3  Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray MVVK2

Available In Stock
1 Month Warranty
$2,099

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2) CPO

Available In Stock
1 Month Warranty
$1,799

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 16GB - 1TB SSD CTO Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,980

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4 Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,439 $1,385

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,239 $1,185

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II CASE020

Available In Stock
For Macbook Pro 13"
$30

WIWU 13.3 Alpha Slim Sleeve

Available In Stock
$35

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Pink

Available In Stock
For Macbook Pro 16"
$30

Apple MacBook Air m1 chip

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Space Gray

Available In Stock
Full 1 Year Warranty
$1,230

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Silver

Out of Stock
Full 1 Year Warranty
$1,230

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Gold

Available In Stock
Full 1 Year Warranty
$1,230

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold (MGND3)

Available In Stock
Full 1 Year Warranty
$995

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Grey (MGN63 )

Available In Stock
Full 1 Year Warranty
$995

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Available In Stock
Full 1 Year Warranty
$995

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$995

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 8GB 1600MHz DDR3 
-Storage: 512GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 4GB 1600MHz LPDDR3 Ram
-Storage: 256GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

Apple Mac MINI

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 1000GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,429

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-1000GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 512GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,199

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 512GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 256GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $699

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Microsoft Surface Second Hand

Surface Pro 7 I5/256GB/8GB Ram/Platinum 99%

Out of Stock
Warranty 3 Months
$800

-Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

HP Elite x2 1012 G2 - 12.3"- Core i7 7600U 8 GB 256 GB SSD

Available In Stock
3 Months Warranty
$699 $649

-7th Gen Intel Core I7-7600U
-Ram : 8GB 
-12.3" FHD Muti-Touch Screen
-SSD : 256GB
- Intel® HD Graphics 620
-Touch Screen / Color : Silver
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$699 $649

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE 99.9% New

Available In Stock
Warranty 3 Months
$630

Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$569 $500

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Machine Only 99.9% New

Available In Stock
Warranty 3 Months
$520

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 3 Core I7 512GB Ram 8GB Only Machine 98%

Available In Stock
3 Month Warranty
$480

-Intel Core i7-4650U
-Ram : 8GB 
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Razer blade

Razer - Blade 14 QHD 165Hz- AMD Ryzen 9 5900HX RTX 3080

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,199 $3,099

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3080 8GB
-14″ QHD 2560 x1440
-RZ09-0370CEA3-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 14" QHD 165Hz- Ryzen 9 5900HX RTX 3070

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,449

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3070 
-14″ QHD 2560 x1440
-RZ09-0370BEA3-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 14" FHD 144Hz- Ryzen 9 5900HX RTX 3060

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,999

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 3200Hz
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3060 
-14″ FHD 144Hz
-RZ09-0370AE23-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer 15.6" Blade Gaming Laptop RTX 3060 6GB Late 2021

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,049 $1,999

-Intel® Core™ i7-11800H 2.4GHz
-Ram: 16GB DDR4 3200 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-RZ09-0410AE22-R3U1 

-FREE Razer Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

Razer Gaming Brand New Razer Blade 15inch

Razer Blade Pro 17.3″ I9-11900H 32GB Ram RTX 3080

Pre-order
1 Year Warranty Hardware
$4,099 $3,999

-Intel® i9-11900H 2.4GHz
-Ram: 32GB DDR4 3200Hz
-SSD: 1TB M.2
-VGA: RTX 3080 16GB
-17.3″ UHD 4K Touch 120Hz
-RZ09-0406CE63-R3U1 
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade Stealth 13 (I7-11TH/512GB/GTX 1650Ti)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749 $1,699

-Intel Core I7-1165G7
-Ram: 16GB DDR4 3733 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: GTX 1650 Ti Max-Q
-Display: 13.3" FHD 1920x1080
-RZ09-03272E12-R3U1

-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Book 13.4" FHD+ Touch Screen Mercury White

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,599

-Intel Evo I7-1165G7
-Ram: 16GB DDR4 3200 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: Intel Iris Xe Graphic
-Display: 13.4" FHD Touch 
-RZ09-03571E92-R3U1

-FREE Razer Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

Dell Alienware gaming laptop

Alienware x17 R1 17.3" 360Hz FHD Gaming Laptop

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,949 $2,699

-Intel Core i7-11800H 2.3Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 3200MHz
-SSD : 1000GB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch

Alienware x15 R1 15.6" 360Hz FHD Gaming Laptop White

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749 $2,599

-Intel Core i7-11800H 2.3Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch

Alienware - M17 R4 - 17.3" FHD Gaming laptop RTX 3070

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,299

-Intel Core i7-10870H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2933MHz
-SSD : 1000GB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch

Alienware M15 R5 15.6" FHD Ryzen R9 5900HX RTX 3070 Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $2,199

-AMD Ryzen R9-5900HX 
-Ram : 16GB  DDR4 
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch

AlienwareM15 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,649

-Intel Core i7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Dell Backpack 15Inch

Dell - G15 15.6" FHD Gaming Laptop AMD 7-5800H RTX 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,099

-AMD Ryzen R7-5800H 
-Ram : 8GB  DDR4 
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 120Hz
-VGA : NVidia RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11
-Free Dell Backpack 15Inch

Dell G5510 15.6 Gaming Laptop 2021 RTX 3050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949 $849

-Intel Core i5-10500H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB M.2 PCIe

-Display: 15.6″ FHD 120Hz 
-VGA: NVIDIA RTX 3050 4GB
-Windows 10 Home License
=Free Dell Backpack Original

- CPU : Intel Core I9-12900KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 1TB NVMe PCIe (Boot)
- SATA : 2TB (Storage)
- VGA : RTX 3090 24GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I9-12900KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 1TB NVMe PCIe (Boot)
- SATA : 2TB (Storage)
- VGA : RTX 3080 Ti 12GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 1TB NVMe PCIe (Boot)
- SATA : 2TB (Storage)
- VGA : RTX 3080 10GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 1TB NVMe PCIe (Boot)
- SATA : 2TB (Storage)
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 1TB NVMe PCIe (Boot)
- SATA : 2TB (Storage)
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $2,199

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB M.2 PCIe
- HDD : 1TB 
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 10 License

ASUS TUF Gaming Model

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX516PR-211.TM15

Coming Soon
1 Year Warranty
$1,599

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  1TB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 240Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Weight 2 Kg/Color : Eclipse Gray
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX516PM-HN127T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,329

-Cash Back 30$ 
-Intel Core I7-11370H

-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 17.3" Gaming Laptop FX706HE-HX021T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-Cash Back 30$ 
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 Ti GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Original Mouse

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX506HC-HN041T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,129

-Cash Back 30$
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Original Mouse

-FREE Big MousePad

ASUS TUF Gaming F17 FX706HE-211.TM17

Available In Stock
1 Year Warranty
$999

-Cash Back 30$ 
-Intel Core I5-11260H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FA506IC-HN024T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$999

-AMD Ryzen R7-4800H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS ROG Gaming Laptop

ASUS ROG Zephyrus M16 RTX 3060 GU603HM-K8003T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,849

-Free Cash Back 50$
-CPU: Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 16″ WQHD 165Hz
-Model : 
GU603HM-K8003T
-FREE ASUS Backpack
-FREE ASUS Mouse

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-11th/3060/165Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,750

-Intel Core I9-11900H
-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-Model 
GU603HM-211.ZM16
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-11th/3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499

-Intel Core I7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 TI 
-16″ WUXGA 1920x1200 
-Model 
GU603HE-211.ZM16
-FREE Asus Backpack
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QSBS96Q) RTX 3080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,299

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model: 
GA503QSBS96Q
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR-211 RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,849

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model
GA503QR-211.ZG15
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QM-HQ139T) RTX 3060

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503QM-HQ139T
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse 

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QC-HQ089T) RTX 3050

Out of Stock
2 Year Warranty
$1,399

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 4GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503QC-HQ089T
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse 

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QM-211.ZG14B)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649
-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-14″ QHD 2K 120Hz
-Model GA401QM-211.ZG14B
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS Gaming Company

ASUS ROG Stix SCAR G733QR-K4115T1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$2,199

-Cash Back 50$
-CPU: AMD R9-5900HX

-Ram: 32GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070 8GB
-Display: 17.3″ QHD 165Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Headset
-FREE WebCam

ASUS ROG Stix SCAR G733QR-HG050T 1A-BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty COM
$2,199

-FREE Voucher 50$
-CPU: AMD R9-5900H

-Ram: 32GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070 8GB
-Display: 17.3″ FHD 300Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Headset
-FREE WebCam

ASUS ROG Stix SCAR G733QM-K4066T 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,799

-Cash Back 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ QHD 2K 165Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Strix G713QR-K4167T 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,849

-Cash Back 50$
-Ryzen R9-5900HX

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-17.3″ QHD 165Hz
-FREE Asus Backpack
-FREE Asus Mouse 
-
FREE Mouse Pad

ASUS ROG Strix G17 G713QE-HX070T Original Black

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-Cash Back 30$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 (G713QC-HX059T) ECLIPSE GREY

Available In Stock
2 Years Warranty COM
$1,299

-Cash Back 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Eclipse Grey
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Asus ROG Flow X13 GV301QH-K5243T-BLACK (SUPERNOVA)

Coming Soon
2 Year Warranty
$3,099

-FREE Voucher 40$
-CPU: AMD R9-5980HX

-Ram: 32GB DDR4
-Storage: 1TB PCIe
-VGA : 1 RTX 1650 4GB
-VGA : 2 RTX 3080 10GB

-Display: WQUXA 60Hz 
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Gaming Laptop and Special Beckie Laptop

Lenovo 16" Legion 7 Series Gaming Laptop (Storm Gray) Core-i9

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,999

-Intel® Core™ i9-11980HK
-Ram: 32GB DDR4 16x2GB

-SSD: 1TB PCIe M.2
-VGA: RTX 3080 16GB
-Display: 16" QHD 2K IPS 165Hz
-Model 82K6005QUS
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo 16" Legion 7 Series Gaming Laptop (Storm Gray) Core-i7

Out of Stock
1 Year Warranty hardware
$2,399

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 16x2GB

-SSD: 1TB PCIe M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-Display: 16" QHD 2K IPS 165Hz
-Model 82K6005MUS
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 7 16ACHg6 (R9-5900HX/RTX 3080 16GB)

Available In Stock
1 Year Warranty
$3,100

-Cash Back 50$
-CPU : AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram : 32GB (16Gx2) 3200Hz
-SSD : 2TB (1TBx2) M.2 PCIe 3.0
-16" WQXGA(2560x1600) 165Hz
-VGA : RTX 3080 16GB
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15.6'' Gaming Laptop RTX 3060 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,699 $1,649

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz

-SSD: 1TB PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 15.6" FHD IPS 165Hz
-Model 82JH0001US
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 17.3" (I7-11TH/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB (8GB x2)

-SSD: 512GB PCIe M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3" FHD 144Hz
-Model 82JM0024US
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion Slim 7 15" Gaming Ryzen 7 5800H RTX 3060 Max-Q

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ FHD 165 Hz
-Battery: 4460mAh
-Model 
82K80001US
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15.6'' Gaming Laptop RTX 3050TI 2021

Available In Stock
1 Year Warranty hardware
$1,249 $1,199

-CPU: AMD Ryzen 7 5800H
-Ram :  8GB 3200Hz
-SSD : 512GB M.2

-Dolby Atmos Speaker
-15.6″ FHD 165 hz 
-VGA: RTX 3050 TI
-Model : 82JW00BFUS
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo LEGION 5 Pro 16" Gaming Laptop RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,849 $1,749

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1 TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-16″ : WQXGA 2K 165 Hz
-Model 
82JQ00FTFQ
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo LEGION 5i Pro 16" Gaming Laptop i7-11800H

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,399 $1,299

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz

-SSD: 512GB PCIe
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 16" QHD 2K 165Hz
-Model 82JF0000US
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

MSI Gaming USA Version

MSI - Sword 15.6" Gaming Laptop Sword15001

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,070

-Intel Core I7-11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Windows 10 License
-FREE Wireless Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Year Warranty COM
$929

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
-FREE MSI Bag + Mouse

MSI GS66 2021 Core I9 32GB RAM RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,649 $2,400

-Intel® Core™ I9-10980HK
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Windows 10 Pro Original
-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI - GS66 15.6" Gaming Laptop - Intel Core i7 - RTX 3060

Check Stock
1 Year Warrranty Hardware
$1,799 $1,749

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Model GS6611007
-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI-GP 66 Leopard 11UG-290 15.6" 144 Hz - i7-11800H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,680

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Window 10 License

-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI - GF65 15.6" 144hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $999

-Intel Core I5-10200H
-Ram : 8GB DDR4 3200Hz 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 10 License
-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI GF75 Thin Gaming Laptop Core i5-10300H GTX 1650 144Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949 $899

-Intel® Core™ i5-10300H
-Ram: 8GB DDR4 2666MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: GTX 1650  4GB
-17.3″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard
-FREE Wireless Mouse
-FREE MousePad

MSI Gaming COMPANY