11

យើងខ្ញុំមានបង់រំលោះជាមួយដៃគូរ​ អុីអន​ និង​មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេស ។ 077 999 776 - 081 999 776​ យើងខ្ញុំមានទទួលកុម្មង់ផលិតផលពិសេសៗ មកពីក្រៅប្រទេសជាមួយតំលៃសមរម្យ និង ឆាប់រហ័ស

Macbook Air Late 2020 Apple M1 Chip

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Silver MGNA3

Available Now
1 Year Warranty
$1,499

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

New Macbook Pro 13" Late 2020 M1 Available Now

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,549

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Gaming Razer Laptop 17inch AND 13inch

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2070 240hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,349 $2,199

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-17.3″ FHD 240Hz
-RZ09-03137E02-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2060 144hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,899

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-17.3″ FHD 144Hz
-RZ09-02876E92-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Stealth 13Inch Core i7-1065G7 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$1,449 $1,299

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 16GB DDR4 (3733Mhz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.3″ FHD 1920 x 1080
-RZ09-03100EM1-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Gaming Brand New Razer Blade 15inch

Razer Blade15 15.6″ I7-9750H RTX 2080 Max-Q

Available Now
1 Year Warranty
$2,699 $2,499

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2667Ghz

-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2080 Max-Q 8GB
-15.6″ FHD 240Hz
RZ09-03018E02-R3U1
Code= RAZER011
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6″ I7-9750H RTX 2070 Max-Q 240Hz Refresh Rate

Available Now
1 Year Warranty
$2,499 $2,199

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2667Ghz

-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 Max-Q 8GB
-15.6″ FHD 240Hz
RZ09-03137E02-R3U1
Code= RAZER010
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6" i7-9750H RTX 2070 Mercury White 240Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,099

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2667Ghz
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 Max-Q 8GB
-15.6″ FHD 240Hz
RZ09-03017EM2-R3U1
Code= RAZER015
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6" i7-9750H RTX 2070 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$1,999

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 6GB Max-Q
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03017EM8-R3U1
Code= RAZER009
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-9750H RTX 2060 Black 144Hz

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,799 $1,689

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-15.6″ FHD 144Hz
-RZ09-03006E92-R3U1
Code= RAZER005
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6″ I7-9750H Ram 16GB 144hz 256GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,349 $1,320

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 256GB M.2 
-VGA: GTX 1660Ti
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03009E21-R3U1
Code= RAZER008
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 2020 Model

Razer Blade Pro 15.6'' 4K OLED-Touch Screen RTX 2080 60hz

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$3,499 $3,399

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 1000GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2080 8GB Max-Q
-15.6″ 4K OLED 60hz 
-Weight :2.07Kg (Touch Screen)
-RZ09-03305E53-R3U1
Code= RAZER0
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Pro 15.6 I7-10875H 16GB Ram RTX 2080 300hz

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$3,099 $3,049

-Intel® Core™ i7-10875H
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 1000GB PCIe
-VGA: RTX 2080 Super 8GB
-15.6″ FHD 300Hz
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03305E43-R3U1
-
Code= RAZER02
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10875H RTX 2070 300Hz Refresh Rate

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$2,699 $2,649

-Intel® Core™ i7-10875H 
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB 
-15.6″ FHD 300Hz
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03304E42-R3U1
Code= RAZER0001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2070 Black 4K OLED

Available Now
1 Year Warranty
$2,599

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ 4K OLED 3840x2160
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03287E72-R3U1
Code= RAZER019
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2070 Black 4K OLED White

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$2,399 $2,340

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ 4K OLED 3840x2160
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03287EM2-R3U1
Code= RAZER019
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2070 Max-Q 144Hz

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$2,349 $2,300

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ FHD 144Hz
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03287E22-R3U1
Code= RAZER018
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2060 Black 144Hz

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,949 $1,900

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB Max-P
-15.6″ FHD 144Hz
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03286E22-R3U1
Code= RAZER016
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Intel® Core™i7-1065G7 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2999 Mhz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: GTX 1650 Ti 4GB
-13.3″ FHD 120Hz
-RZ09-03102E22-R3U1
Code= RAZER018
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface DUO 2020

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  256GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Macbook Pro 16

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray (MVVK2)

Available Now
1 Year Warranty (MVVK2)
$2,599

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072x1920 Retina
-Weight: 1.9Kg
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Silver (MVVM2)

Available Now
1 Year Warranty (MVVM2)
$2,599

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Weight: 1.9Kg
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2)

Sold Out
1Year Warranty (MVVJ2)
$2,199

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Weight: 1.9Kg
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 16″ Core I7 16GB Ram 512GB Silver (MVVL2)

Available Now
1 Year Warranty
$2,199

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072x1920 Retina
-Weight: 1.9Kg 
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-FREE Cloud Drive 5TB

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II CASE021

Available Now
For Macbook Pro 16"
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Pink

Available Now
For Macbook Pro 16"
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Black

Available Now
For Macbook Pro 16"
$30

Gaming Alienware Brand 1ew M15, M17 & Area 51

Alienware Area 51M R2 17.3" 300hz I7-10700K RTX 2070 8GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$3,299 $3,222

-Intel Core i7-10700K  3.2Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch
=Code= AW-0004

AlienwareM17 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Sold Out
1 Year Warranty
$2,449 $2,399

-Intel Core i7-10750H 2.5Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch
=Code= AW-0003

AlienwareM15 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$2,299 $2,180

-Intel Core i7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch
=Code= AW-0001

Alienware M15 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$2,199 $2,100

-Intel Core i7-10750H 2.5Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 1000 GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 144hz Refresh
-Color : Lunar Light 
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-Free Alienware Backpack 15Inch
=Code= AW-0002

-Intel Core i7-10700KF 5.1Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB (PCIe) + 1TB HDD
-VGA : NVidia RTX 2080 8G
-Weight : 18.6 Kg 
=AWAUR11-7088BLK-PUS

Dell - G7 15.6" 4K - OLED - NVIDIA RTX 2070MQ

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,999 $1,899

-Core i7-10750H 2.6Hz
-Ram : 16GB DDR4 2933Mhz
-SSD : 1TB M.2 PCIe
-15.6″  4K OLED 3840x2160
-VGA:NVIDIA RTX 2070 MaxQ
-Color: Black / RGB Keyboard
=Code= Dell-006
=Free Dell Gaming Backpack

Alienware M15 R2 Gaming Laptop 2020 / RTX 2060

Available Now
1 Year Warranty
$1,949 $1,799

-Intel Core i7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4
-SSD : 256 GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 144hz Refresh
-144Hz Refresh rate
-VGA : NVidia RTX 2060 6G
-Free Gaming Dell Backpack
=Code= AW-0005

Alienware M17-7219 I7-8750H / RTX 2070 (Silver)

Available Now
1 Year Warranty
$1,949 $1,849

-Intel Core i7-8750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-HDD : 1TB Hybrid Hard Drive
-17.3″ FHD (1920 x 1080)
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-Free Alienware Backpack
=Code= AW-0004

Alienware M15 Intel 7861 I7-8750H / GTX1070 Silver

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,549 $1,450

-Intel Core i7-8750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 128GB M.2+1TB HDD
-15.6″ FHD (1920 x 1080)
-VGA : NVidia GTX 1070 8G
-Weight: 2.20 Kg
-Free Alienware Backpack
=Code= AW-0011

Dell G5 15.6'' 144Hz AMD Ryzen 7 8GB Ram AMD Radeon RX 5600M

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,199 $1,130

-AMD Ryzen 7 4800H
-Ram : 8GB DDR4 2933Mhz
-SSD : 512GB M.2 PCIe
-15.6″  FHD 144Hz
-VGA: AMD Radeon RX 5600M
Color: Silver / Backlit Keyboard
=Code= Dell-00
=Free Dell Gaming Backpack

Dell G5 15.6'' 144Hz FHD Core I7-10750H GTX 1660 TI

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,199 $1,149

-CPU : Intel Core I7-10750H
-Ram : 16GB DDR4 2933MHz
-SSD : 512GB M.2 PCIe
-15.6″  FHD 144Hz
-VGA: GTX 1660 Ti 6GB GDDR6
Color: Black / Backlit Keyboard
=Code= Dell-009
=Free Dell Gaming Backpack

Dell G3 15.6″ Gaming Laptop Core I5-10300H GTX 1650

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$899 $850

-Core i5-10300H 2.4Hz
-Ram : 8GB DDR4 2933Mhz
-SSD : 256GB M.2 PCIe
-15.6″  FHD (1920 x 1080)
-VGA: NVIDIA GTX 1650 4GB
-Color: Black / Backlit Keyboard
=Code= Dell-0010
=Free Dell Gaming Backpack

Dell G3 15.6″ Gaming Laptop Core I5 8GB Ram

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$749 $699

-Core i5-9300H 2.4Hz
-Ram : 8GB DDR4 2666Mhz
-HDD : 1TB Hard Drive
-15.6″  FHD (1920 x 1080)
-VGA: NVIDIA GTX 1050 3GB
-Color: Black / Backlit Keyboard
=Code= Dell-004
=Free Dell Gaming Backpack

Hp Spectre, Hp EliteBoox, Hp Envy 360 HP

-Intel 11th Gen Core I7-1165G7
-Ram : 16GB DDR4 2933
-SSD : 512 SSD PCIe M2
-15.6″ 4K Touch Screen
-NVIDIA Intel Iris Graphics
-Finger Print Reader 1.9Kg
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-Intel 11th Gen Core I7-1165G7
-Ram : 16GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 1TB SSD PCIe M2
-13.5″ OLED 4K Touch Screen
-NVIDIA Intel Iris Graphics
-Finger Print Reader 1.9Kg
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP - Spectre x360 2-in-1 15.6" 4K OLED Core I7-10750H

Available Now
1 Year Warranty
$1,849

-Intel 10th Core i7-10750
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 1TB SSD PCIe M2
-15.6″ 4K Touch Screen
-NVIDIA GTX 1650Ti
-Finger Print Reader 1.9Kg
=Code= HP001 
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Hp ENVY 17'' Core I7-1065G7 12GB Ram 512GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,349 $1,249

-10th Gen Intel Core I7-1065G7
-Ram : 12GB / SSD : 512GB
-17.3" FHD Muti-Touch Screen
-Finger Print Reader
-NVIDIA GeForce MX330 2GB
-Touch Screen / Colour : Silver
-Code = HP009
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP - Spectre x360 2-in-1 13.3" 4K Ultra HD OLED

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,099

-Intel 10th Gen Core i5-1035G4
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB PCiE M2
-13.3″ UHD OLED 4K 400 nits
-Touch Screen
-Included HP Style Pen
Code: HP010
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP ENVY X360 2-in-1 Touch Screen (Natural Silver)

Available Now
1 Year Warranty
$999 $899

-Intel 10thGen Core i5-1035G1
-Ram : 8GB DDR4 3200Ghz
-SSD : 256GB PCiE M2
-15.6″ FULL HD Touch Screen
-Intel Iris Plus Graphics
-Window 10 Home
Code: HP004
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-AMD Ryzen 5 4500U
-Ram : 8GB / SSD : 256GB
-15.6″ FHD IPS LED Display
-Fingerprint  Reader
-AMD Radeon Graphic 
-Touch Screen / Color : Black
=Code= HP0012
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP ENVY X360 M Convertible 15m-ds0011dx

Available Now
1 Year Warranty
$799 $699

-AMD Ryzen 5 3500U
-Ram : 8GB DDR / SSD : 256GB
-15.6″ FHD IPS LED Display
-Fingerprint  Reader
-AMD Radeon Vega 8 Graphic 
-Touch Screen / Color : Black
=Code= HP008
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-AMD Ryzen 5 4600H
-Ram : 8GB DDR 3200Mhz
-SSD : 256GB NVMe 

-15.6″ FHD IPS LED Display
-GeForce GTX 1650 4GB
-Shadow Black Color 

-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Gaming Laptop and Special Beckie Laptop

GIGABYTE 15.6" - 4K Core i7-9750H-16GB Ram- RTX 2070

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$2,199 $1,999

-Intel® Core™ i7-9750H
-Ram: 16GB DDR4 (2666Mhz)

-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6" 4K OLED 3840 x2160
-AORUS 15S XA-7US5130SP
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MSI - GS66 Stealth 15.6" Gaming Laptop - 2020 RTX 2070

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,849 $1,799

-Intel 10th Core I7-10750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1000GB PCIe
-15.6″ FHD 1920X1080
-VGA: RTX 2070 8GB MAX-Q
-Weight: 1.9 kg / 
Color: Black
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo Legion 7i 15.6'' Core I7-10750H 32GB 1TB RTX 2070 8GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,799 $1,749

-Intel Core I7-10750H
-Ram :  32GB DDR4
-SSD : 1TB SSD M.2
-Dolby Atmos Speaker
-15.6″ FULL HD 240HZ
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

ASUS ROG Zephyrus GU502LV 15.6" 4K UHD i7-10750H RTX 2060

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,699 $1,649

-Intel : Core I7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 8GBx8GB
-SSD : 1TB SSD M2
-15.6″ UHD 4K 3840x2160
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Battery Life Up to 6 Hours
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MSI GL65 Leopard 10SFK-062 Core I7=10750H RTX 2070

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,649 $1,599

-Intel 10th Core I7-10750H
-Ram : 16GB 8×2 DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6″ FHD IPS-Level 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2070 8GB
-Weight: 4.1 kg / Color: Black
=Code= MS-0001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo Y545 15.6″ Core I7-9750H-16GB Ram GTX 1660TI

Available Now
1 Year Warranty
$1,249 $1,099

-Intel Core I7-9750H
-Ram :  16GB DDR4
-SSD : 512GB SSD M.2
-HDD : 1TB Hard Drive
-15.6″ FULL HD 144 HZ
-VGA: Nvida GTX 1660TI
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Samsung Galaxy Book Flex Alpha 2-in-1 13.3" QLED Touch-Screen

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,149 $1,089

-Intel Core I7-10510U
-Ram : 12GB DDR4
-SSD : 512GB SSD M2
-13.3″ FHD 1920×1080 QLED
-VGA: Intel UHD Graphics
-Royal Silver Color

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

ASUS ROG Zephyrus G14" AMD Ryzen 7 8GB GTX 1650 512GB

Available Now
1 Year Warranty
$999

-AMD:  Ryzen 7 4800HS
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB
-14″ FHD 1920x1080
-VGA: GeForce GTX 1650 4GB
-Model:GA401IH-BR7N2BL
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

ASUS 15.6" AMD Ryzen 7 8GB RTX 2060 512GB

Sold Out
1 Year Warranty
$989

-AMD: Ryzen 7 4800HS
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB
-15.6″ FHD 1920x1080
-VGA: GeForce GTX 2060 6GB
-Model:FA506IV-BR7N12
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-Intel : Core I5-10300H 2.6Ghz
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB SSD M2
-15.6″ FHD 1920 x 1080
-VGA: GeForce GTX 1650Ti 4GB
-Model : FX506LI-BI5N5
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Macbook Air 2020 NEW Macbook Air 2020

MacBook Air 13.3inch Core I7-256GB-16GB 2020 (Z0YJ1)

Available Now
1 Year Warranty
$1,469 $1,369

-10th-Generation Core i7-1.2Ghz
-Display 13.3-inch Retina display
-16GB 3733MHz LPDDR4memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-512GB 2020 MVH52 Gold

Available Now
1 Year Warranty
$1,299 $1,199

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-512GB 2020 MVH42 Silver

Available Now
1 Year Warranty
$1,299 $1,199

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-512GB 2020 MVH22 Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,299 $1,199

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Apple MacBook Air 13-Inch 2019 MVFN2 (Gold)

Available Now
1 Year Warranty
$1,090 $960

-8th-Generation Core I5 / 1.6GHz
-Retina display+True Tone
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-256GB SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I3-256GB 2020 MWTJ2 Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,049 $965

-10th-Generation Core i3-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I3-256GB 2020 MWTL2 Gold

Available Now
1 Year Warranty
$1,049 $965

-10th-Generation Core i3-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Macbook Pro 13.inch 2020 Latest Model

MacBook Pro 13" Core i5 .1TBGB Space Grey 2020 (MWP52)

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,979 $1,950

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.8GHz Quad Core
-Intel Core i5-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-1000GB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" Core i5. 1TBGB Silver 2020 (MWP82)

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,979 $1,950

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.8GHz Quad Core
-Intel Core i5-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-1000GB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13″ 2019 Space Gray (MV972) CPO

Available Now
1 Month Warranty
$1,490 $1,390

-Touch Bar and Touch ID
-2.4 GHz up 4.1 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-8GB 2133MHz LPDDR3
-512 GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTune
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 256GB Space Grey 2020 (MXK32)

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,349 $1,200

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.9GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-8GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Screen Protector $15
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II CASE020

Available Now
For Macbook Pro 13"
$30

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II Pink

Available Now
For Macbook Pro 13"
$30

Surface Go 2  2020

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available Now
1 Year Warranty
$979 $899

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet WiFI (Intel Core M)

Available Now
1 Year Warranty
$799 $749

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet (Wi-Fi Only)

Sold Out
1 Year Warranty
$699

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 8GB / SSD  128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available Now
1 Year Warranty
$469

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2018

Microsoft Surface Book 3 13.5" Model 2020

Surface Book 3 13.5" Core I7 10th 32GB Ram 1TB SSD

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,849 $2,799

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1 TB  PCIe Drive 
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
Code= book3004
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Book 3 13.5" Core I7-32GB Ram 512GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,599 $2,549

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
Code= book3003
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Book 3 13.5" Core I7-16GB Ram 256GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,099 $2,049

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
Code= book3002
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Book 3 13.5" Touch-Screen 2-in-1 Laptop

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,649 $1,599

-Intel Core I5-1035G7
-Ram : 8GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : Intel Iris Plus 
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.5Kg / Windows 10 
Code= book3001
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Book 3 15" Model 2020

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 2TB SSD (SNJ-00001)

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$3,499 $3,449

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
Code= book3008
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB
 

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 1TB SSD

Sold Out
Black Friday Discount 27-30 November
$3,299 $3,249

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
Code= book3008
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB
 

Surface Book 3 15" Core I7-32GB Ram 512GB SSD

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,849 $2,799

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
Code= book3007
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB
 

Surface Book 3 15" Core I7-16GB Ram 256GB

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,349 $2,299

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
Code= book3006
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Laptop 3 15"

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen7/512GB Metal Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,099 $2,049

-AMD Ryzen 7 3780U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-HDD : 512GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA Radeon™RX Vega 11 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface031
-Free Office 365 license
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen7/512GB/16GB Silver

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$2,099 $2,049

-AMD Ryzen 7 3780U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-HDD : 512GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA Radeon™RX Vega 11 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface034
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/256GB/16GB Silver

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,799 $1,699

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe Upgrade 512GB
 200$  Screen: 15” 2496 x 1664

-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface035
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/256GB/16GB Ram Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,799 $1,749
-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe Upgrade 512GB
 200$  Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface035
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/256GB/8GB Metal Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,499 $1,399

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg/ Windows 10 Pro
Code= surface033
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB Metal Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,139

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5Kg / Windows 10 Pro
Code= surface037
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,139

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5Kg / Windows 10 Pro
Code= surface037
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Laptop 3 13"

Surface Laptop 3 I7/512GB/16GB Ram 13.5Inch (Matte Black)

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,969 $1,900

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface039
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I7/512GB/16GB Ram 13.5Inch Platinum

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,969 $1,900

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface041
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5Inch Sandstone

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,569 $1,500

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface044
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5inch Metal Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30 November
$1,569 $1,500

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface043
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB 

Surface Laptop 3 I5/256GB/8GB Ram 13.5Inch Metal Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,189

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface046
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I5/256GB 13.5Inch (Sandstone)

Available Now
1 Year Warranty
$1,189

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface048
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I5/256GB 13.5Inch (Platinum)

Available Now
1 Year Warranty
$1,179

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface047
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 13'' Core I5 256GB 8GB (Cobalt Blue)

Available Now
1 Year Warranty
$1,179

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface052
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 Core I5 13.5Inch (Platinum)

Available Now
1 Year Warranty
$939

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface050
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Pro 7

Surface Pro 7 I7/1TB/16GB Ram/ Platinum Colour

Available Now
1 Year Warranty
$2,199 $2,099

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 1 TB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824

-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface017
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Sold Out
1 Year Warranty
$1,699

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface014
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/Platinum

Available Now
1 Year Warranty
$1,649

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface018
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I7/256GB/16GB Ram Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,349 $1,329

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
=Code= surface015
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Pro 5 I7/512GB/16GB Ram Platinum

Available Now
9 Months Warranty
$1,099

-7th Gen Intel Core i7
-Ram : 16GB
-HDD : 512GB (SSD)
-12.3″ PixelSense 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 13.5 hours
Code= surface023
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I5/256GB/8GB Ram Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,049

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface016
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I5/256GB/8GB Ram Platinum Colour

Sold Out
1 Year Warranty
$999

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface019
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I5/128GB/8GB Ram Platinum + Key Finger Print

Available Now
1 Year Warranty + Key
$880

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface020
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I5/128GB/8GB Ram Platinum + Keyboard Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$869 $830

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface023
        
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 i3/128GB/4GB Ram Platinum​​ + Keyboard Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$749 $710

-Intel Core i3-1035G4
-Ram : 4GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface022
-FREE Mouse Bluetooth 15$
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office 365 License 15$
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$140 $130

Surface Pro 7 Signature Type Cover – Poppy Red

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$140 $130

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – ICE Blue

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$140 $130

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Silver

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$140 $130

Surface Pro Type Cover Black fingerprint

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$135 $125

Surface Pro Smooth Case (Black) CASE010

Available Now
Pro 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Case Flip For Pro 4-5-6-7 (Black) CASE002

Available Now
Pro 4, 5, 6 and 7
$30

Microsoft Pen

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available Now
1 Month Warranty
$89

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Cobalt Blue)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Surface Pen Tip Kit

Available Now
Brand new
$25

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black

Available Now
Black Friday Discount 27-30
$1,899 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Weight: 0.8 Kg
Code= surface001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram + Key + Pen

Sold Out
1 Year Warranty Key+Pen
$1,329 $1,289

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Included Keyboard + Slim Pen
Code= surface003

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram + Keyboard and Pen

Available Now
1 Year Warramty Key+Pen
$1,249 $1,199

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD 128GB Upgrade 512GB 200$ 
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Included Keyboard + Slim Pen
Code= surface004
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen

Available Now
1 Month Warranty
$249

Code= surface005

Microsoft Surface Pro X Keyboard (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$149

Code= surface006

Microsoft Surface Pro X Slim Pen (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$149

Code= surface007

Microsoft Surface Pro X Smart Case 13" (Dark blue)

Sold Out
For Only Surface Pro x
$30

Case=0050

Microsoft Surface Pro X Smart Case 13" (Gray)

Available Now
For Only Surface Pro x
$30

case=0052

Microsoft Surface Accessories

Dell Type-C Mobile Adapter

Available Now
$75

WIWU Alpha Type-C 3 in 1

Available Now
$30

Microsoft Mouse

Mouse Microsoft Surface Precision (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$99

Microsoft Surface Arc Mouse Sandstone (arc001)

Available Now
1 Month Warranty
$80

Microsoft Surface Arc Mouse Platinum (arc006)

Sold Out
1 Month Warranty
$80

Microsoft Surface Arc Mouse Ice Blue (arc003)

Sold Out
1 Month Warranty
$80


Microsoft Surface Arc Mouse Black (arc004)

Sold Out
1 Month Warranty
$80


Microsoft Surface Mobile Mouse (Burgundy)

Available Now
1 Month Warranty
$50


Microsoft Surface Mobile Mouse (Cobalt Blue)

Available Now
1 Month Warranty
$50


Microsoft Surface Mobile Mouse (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$50

Dell Inspiron and XPS model

Dell XPS 15.6″ 9500 4K Touch 32GBRam 1TB SSD

Sold Out
6 Months Warranty
$2,379

-Intel® Core™ i7-10750H
-Ram: 32GB DDR4 (2933MHz)
-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: Geforce GTX 1650 Ti
-15.6″ UHD+ (3840 x 2400)
-Touch Display /Weight: 2.04Kg
-Finger Print Reader, Backlit Key
Code= XPS15
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell XPS 13.4″ 2-in-1 Touch-Screen 4K Display 32GB Ram

Available Now
6 Months Warranty
$2,299 $2,249

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 32GB DDR4 (3733MHz)
-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.4″ 16:10 UHD+ WLED 4K
-Touch Display / Weight: 1.31
-Finger Print Reader, Backlit Key
Code= XPS001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell XPS 13.4″ 9300 Touch-Screen 4K Display 32GB Ram

Available Now
6 Months Warranty
$2,299

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 32GB DDR4 (3733MHz)
-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.4″ UHD 3840x2400 500Nit
-Touch Display / Weight: 1.31
-Finger Print Reader, Backlit Key
Code= XPS9300
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell XPS 13.4″ 2-in-1 Touch-Screen 4K Display

Available Now
6 Months Warranty
$1,999 $1,899

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 16GB DDR4 (3733MHz)
-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.4″ 16:10 UHD+ WLED 4K
-Touch Display / Weight: 1.31</