19

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Microsoft Surface Studio 2+ (i7.11th 32GB.1TB RTX 3060)

Booking stock
1 Year Warranty Hardware
$5,199

-11th Gen Intel Core i7-11370H
-Ram : 32GB LPDDR4
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 28” 4500x 3000
-VGA :  RTX 3060 6GB 
- Pen Mouse and Keyboard 
-9.56 Kg /Windows 11 Pro

ASUS VivoBook M513UA-L1551W AMD 7 Transparent Silver

Available In Stock
2 Year Warranty COM
$749 $699

-CPU: AMD Ryzen 7-5700U
-Ram : 8GB DDR4(ON BD)
-SSD : 512GB PCIE
-15.6'' FHD OLED
-VGA: AMD Radeon Graphic
-Free Asus Backpack

Lenovo Ideapad 1 81VU00D6US 14" (N5030/4/128GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$320 $299

-CPU : Intel Pentium N5030
-Ram : 4GB 
-SSD : 128GB M.2
-Display : 14" HD
-VGA : Intel UHD Graphics
-Window 11 Home 
-FREE Mouse  & Mouse Pad

ASUS VivoBook K513EQ-BN125T Silver

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$879 $799

-CPU: Intel Core I7-1165G7
-Ram : 8GB DDR4 (ON BD)
-SSD : 512GB PCIE G3X2
-15.6'' FHD 1920x1080
-VGA: GeForce MX350 2GB
-Battery Life Up to 8 Hours

-Free Asus Backpack

ASUS VivoBook S533EQ-BN283T Indie Black

Available In Stock
2 Year Warranty COM
$879 $799

-CPU: Intel Core I7-1165G7
-Ram : 8GB DDR4(ON BD)
-SSD : 512GB PCIE
-15.6'' FHD 1920x1080
-VGA: MX350 2GB
-Battery Life Up to 8 Hours
-Free Asus Backpack

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF 

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF 

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHJ3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, Space Gray + Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,349

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

Apple 14" MacBook Pro (M2 Max, CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware
$3,899

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

Apple 14" MacBook Pro M2 PRO Chip CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware
$2,849

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-32GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

MacBook Pro 14" M2 Customize You Own

Pre- Order
1 Year Warranty Hardware
$1

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,949

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF 

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,949

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,799

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-FREE Mouse Pad
-FREE Office License 

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,799

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-FREE Mouse Pad
-FREE Office License 

MacBook Pro 16" M2 Max Ram 64GB CTO Model

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$4,799

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-FREE Wiwu Hub T02 15$
-Buy Magic Mouse 50% OFF

MacBook Pro 16" M2 Customize You Own

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$1

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$799

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$ 

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$999

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$  

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,499

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$  

Mac Mini M2 Pro CTO Model

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,899

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$ 

Mac Mini M2 CTO Model

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,199

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$ 

Mac Mini M2 CTO Model

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-24GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$ 

Mac Mini M2 CTO Model

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,999

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-24GB Unified RAM
-2TB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$ 

Mac Mini M2 Pro CTO Model

Pre-order
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-1TBGB PCIe SSD
-Magic Key+Mouse 150$ 

MSI Gaming Company 13th Gen

MSI Titan GT77 HX 13VI (I9-13th/64GB/4TB/RTX 4090)

Coming Soon
2 Years Warranty
$5,699

-Intel Core I9-13980HX
-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 4TB PCIe Gen4
-17.3" 4K 144Hz Mini LED HDR
-VGA: RTX 4090 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse , Headset
-FREE Flash Drive , Keychain

MSI Raider GE78 HX 13VH (I9-13th/64GB/4TB/RTX 4080)

Coming Soon
2 Years Warranty
$4,399

-Intel Core I9-13950HX
-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 4TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse
-FREE Headset

MSI Vector GP77 13VG (I7-13th/16GB/1TB/RTX 4070)

Coming Soon
2 Years Warranty
$2,299

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse
-FREE Headset

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $2,899

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Stock Available 10th Feb
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,699

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Air M2 Chip

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Starlight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Space Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,269 $1,199

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,269 $1,199

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Available In Stock
1 Year Warranty (Code LL)
$1,299 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33 (ZP)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,299 $1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Grey) MLXX3

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,599 $1,499

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Starlight) MLY23 (ZP)

Available In Stock !
1 Year Warranty
$1,599 $1,499

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43 (ZP)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,599 $1,499

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999 $930

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Buy Magic Mouse3 = 45$

MacBook Air M1 chip|8GB|256GB Space Grey (MGN63 )

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999 $930

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Buy Magic Mouse3 = 45$

Apple MacBook Pro M2 Chip

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 1TB Space Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,249

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 
-Buy Magic Mouse 2021 = 45$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 1TB Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,249

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 
-Buy Magic Mouse 2021 = 45$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 512GB (Spec Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 
-Buy Magic Mouse 2021 = 45$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 16GB - 512GB (Space Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,780

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 
-Buy Magic Mouse 2021 = 45$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,500 $1,470

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,500 $1,470

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,300 $1,249

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License

Macbook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,300 $1,249

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License

Apple Watch Series 8 GPS

Apple Watch Ultra Titanium Case with Midnight Ocean Band

Out of Stock
1 Year Warranty
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with White Ocean Band

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow Ocean Band

Available In Stock
1 Year Warranty
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Blue/Gray Trail Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Black/Gray Trail Loop

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Starlight Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty
$880 $850

Apple Watch Ultra Titanium Case with Green Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$850

Apple Watch Series 8​ with Nike Sport Band

Available In Stock
1 Year Warranty
$499 $489

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Available In Stock
1 Year Warranty
$489 $460

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNP53ZP

Check Stock
No Warranty
$449 $439

WIWU SMART WATCH SW01 Ultra

Available In Stock
$49

Color: Black & Orange

Color:  Black & Fauve

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

Color: Green & Orange

Apple MacBook Pro 14"

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,869 $1,799

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGP3
-FREE Mouse Pad
-FREE Office License 

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,869 $1,799

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGR3LL/A
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office License 

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,179

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg | MKGQ3
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office License 

Apple Macbook pro 16"

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,249 $2,199

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK183
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office License 

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,399

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK193
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office License 

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,399

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK1F3
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office License 

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $3,199

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Model : MK1A3 
-FREE Mouse Pad 
-FREE Office License 

Apple iPad Pro 11" M2 Chip

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty
$880 $840

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey

Available In Stock
1 Year Warranty
$880 $840

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,039 $960

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi (Grey) & (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,199 $1,180

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50
$1,000 $989

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50
$1,120

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50
$1,350 $1,310

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 1TB WiFi+Cellular 5G (Grey)

Available In Stock !
1 Year Warranty add $50
$1,599

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro 12.9" M2 Chip

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,249 $1,160

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 256GB WiFi (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,349 $1,250

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$1,470 $1,430

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock!
1 Year Warranty Add 50$
$1,249

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock!
1 Year Warranty Add 50$
$1,350 $1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock!
1 Year Warranty Add 50$
$1,520 $1,500

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock!
1 Year Warranty Add 50$
$2,400

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock!
1 Year Warranty Add 50$
$1,950

-Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$530 $499

iPad 10.2'' 9th Gen Space Grey 256GB Wi-Fi (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$530 $485

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$530 $499

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$530 $499

iPad 10th 256GB WiFi Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$720

iPad 10th 256GB WiFi Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$720

iPad 10th 256GB Wi-Fi only Pink

Available In Stock!
1 Year Warranty Hardware
$720

iPad 10th 64GB WiFi+Cellular

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649

Color : Blue & Silver

Apple IPAD Air 4th & 5th (Latest Model)

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$
$800 $740

-Stock : Blue

iPad Air 5th 10.9'' 64GB Wi-Fi +LTE

Available In Stock
1 Year Warranty FREE
$780

-Stock : Blue

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Blue (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty FREE
$620

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Pink

Available In Stock!
1 Year Warranty FREE
$620

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$620

-Free Screen Protection

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Rose Gold (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$499

-Free Screen Glass

Case For iPad Air 10.9"

Available In Stock
$25 $22

Apple ipad mini 6 (2021 Model)

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty
$499

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty
$499

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty
$499

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty
$499

Apple iPad mini 6 Pink, 256GB, Wi-Fi only (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$690

Apple iPad mini 6 Purple, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock !
1 Year Warranty add 30$
$690

Apple iPad mini 6 Starlight, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock !
1 Year Warranty add 30$
$690

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock !
1 Year Warranty add 30$
$680

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi + Cellular

Available In Stock !
1 Year Warranty add 30$
$700 $690

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi Cellular (LL)

Available In Stock
1 Year Warranty
$700 $690

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi + Cellular

Available In Stock !
1 Year Warranty add 40$
$700 $690

Apple iPad mini 6 256GB, Wi-Fi + Cellular (Purple)

Available In Stock !
1 Year Warranty
$790

iPad mini 6th Luxary Case (Pink)

Available In Stock
$18

iPad mini 6th Luxary Case (Green)

Available In Stock
$18

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram

Available In Stock
1 Year Warranty
$699 $629

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty CPO
$899 $770

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $850

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Matte Black CPO

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$789

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Coming Soon
2Years Warranty Hardware
$2,899

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$2,399

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Out of Stock
2 Years Warranty
$1,749

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$1,599 $1,499

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Black

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/128GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,199 $899

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 999$ 
-Upgrade 1TB SSD 1,099$
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$850 $799

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Surface Pro 8 13" I5-11TH /8GB/256GB Platinum Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$950 $899

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $949

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" I7-11TH/16GB/256GB Black Original

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,249

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,299

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface 8 13" LTE (I5-16GB-256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,499

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920

-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty
$260

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty
$260

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Month Warranty
$260

Surface Pro 8 - 9 & Pro X Keyboard With Flinger Print

Available In Stock
6 Months Warranty
$190

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty
$170

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty
$170

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$170

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$170

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$199

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 8 & Pro X

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Case Surface Pro 9 ( 4 Colors)

Available In Stock
$30

Case Surface Pro 8 ( 3 Colors)

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Surface Pro Type Cover Black fingerprint

Available In Stock
1 Month Warranty
$135

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Out of Stock
1 Month Warranty
$135

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Surface Pen (ACTIVE STYLUS) For All Surface Model (CHINA)

Available In Stock
China Brand
$30 $25

Microsoft Surface Laptop 5 13"

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,749

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,749

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,749

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sage)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,349 $1,249

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,239

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15"

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 32GB / 1TB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,899

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 8GB /512 (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,699 $1,549

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 8GB / 256 (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 year Warranty hardware
$1,699 $1,380

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 year warranty Hardware
$1,699 $1,380

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
- 1.3 Kg /Windows Pro original 

-FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $779

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface GO 3 128GB Matte Black LTE 4G

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$799

-Intel Core I3 10100Y 
-Ram 8GB / Storage 128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-ប្រើអុីនធើណេត​ LTE (ដាក់សុីមកាត)
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 3 64GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499 $449

-Intel Pentium Gold 6500Y
-Ram 4GB / Storage 64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Apple Imac

Model : MMYV3  

Model : MK0Q3

Apple Studio Display Standard Glass Tilt Adjustable ( 27inch | 5K)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,799 $1,749

Model : MK0U3   

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$20

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/512GB

Out of Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID

iMac M1 Chip (8C-8C) 8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Pink

iMac M1 Chip (8C-7C) 8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,379

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse
-Available stock = Blue , Silver

Apple Mac Studio

Apple Mac Studio with M1 Ultra (Early 2022)

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$4,099

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : MJMW3

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 64GB | 512GB

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$2,749

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-64GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 

Apple Mac Studio M1 Max 10C-24C 32GB 1TB

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$2,549

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$2,299 $2,099

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Accessories 2021 model

Magic Keyboard For iMac With Touch ID + Magic Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

-Color : Green , Yellow , Silver

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$155

Apple Magic Keyboard + Magic Mouse 2 Brand New

Available In Stock
1 Month Warranty
$150

Apple TV 4K 32GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$220 $170

Apple TV 4K 64GB Model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$250 $200

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$150

Apple Magic Trackpad 2 Latest Model Silver

Available In Stock
1 Month Warranty
$130

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$119

Gaming Brand Desktop Gaming

- CPU : Intel Core I9-12900KF
- RAM : 64GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3090 24GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 32GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

- CPU : Intel Core I7-12700KF
- RAM : 16GB DDR5 4400MHz
- SSD : 512GB NVMe PCIe 
- Weigh: 15.5KG
- VGA : RTX 3060 Ti 8GB
- Windows 11 License

Dell Inspiron AIO 5410 silver(I7-12th/16GB/512GB) 24"Touch

Available In Stock!
1 Year Warranty
$1,230

- CPU : Intel Core I7-1255U
- RAM :16GB
- SSD : 512GB NVMe
- VGA : Intel Graphic
-Display: 24" Touch Screen

Dell Inspiron Mini Tower 3910 (I7-12TH/16GB/512GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$919

- CPU : Intel Core I7-12700
- RAM : 16GB
- Storage : 512GB SSD
- Windows 11 License

Dell Vostro Mini Tower 3910 (i7-12th-512GB-8GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$900

- CPU : Intel Core I7-12700
- RAM : 8GB DDR4 (3200MHz)
- Storage : 512GB SSD
- VGA : Intel® UHD Graphics
- Windows 11 License

Dell Inspiron Mini Tower 3910 (I5-12TH/8GB/512GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$649

- CPU : Intel Core I5-12400
- RAM : 8GB
- Storage : 512GB SSD
- Windows 11 License

Dell Inspiron Mini Tower 3910 (I3-12TH/8GB/256GB)

Available In Stock!
1 Year Warranty
$549

- CPU : Intel Core I3-12100
- RAM : 8GB
- Storage : 256GB SSD
- Windows 11 License

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $1,849

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB + HDD 1TB
- VGA : RTX 3070

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Available In Stock
$1,500 $1,250

AMD RYZEN 7 5700G 4.6Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB NVMe PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFI 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License 

Dell Alienware gaming laptop

Dell G15 5520 (I9-12th/16GB/512GB) RTX 3070Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,999

-Intel Core I9-12900H 
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 165Hz
-VGA : RTX 3070Ti 8GB
-Free Dell Backpack 15Inch
-Free Gaming Headset

Dell - G16 16Inch QHD 165Hz Gaming Laptop 2022

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,399

-Intel Core I7-12700H 
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-Display : 16inch QHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB GDDR6
-Free Dell Backpack 16inch
-Free Gaming Headset

Dell - G15 15.6" FHD Gaming Laptop AMD 7-5800H RTX 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty
$999 $950

-AMD Ryzen R7-5800H 
-Ram : 16GB  DDR4 (Upgrade) 
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 120Hz
-VGA : NVidia RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Backpack
-Free Gaming Headset

Alienware - x14 R1 14'' 144Hz FHD Gaming Laptop White

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,799

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Alienware Backpack
-Free Gaming Headset

Razer blade

Razer Blade 15 - 4K 144Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,099 $3,799

-Intel® Core™ i9-12900H 
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-15.6″ 4K 144Hz
- Model : RZ09-0421PEF3-R3B1

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,999 $3,599

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421PED3-R3U1

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3070 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,499 $2,900

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421NED3-R3B1

Razer Blade 17 - 4K 144Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,299 $3,999

-Intel® Core™ i9-12900H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-17.3″ 4K 144Hz
-Model : 
RZ09-0423PEF3-R3B1

Razer Blade 17 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3070 Ti - Black

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Intel® Core™ i9-12900H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-17.3″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0423NED3-R3B1

Razer Blade 17 - QHD 165Hz - GeForce RTX 3060 - Black

Booking Stock
1 Year Warranty
$2,599

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3060 6GB
-17.3″ 2K 165Hz
- Model : RZ09-0423EEA3-R3B1

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3080Ti)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,899 $2,899

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427PEA3-R3U1

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3070Ti)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,399

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427NEA3-R3U1

ASUS TUF Gaming Model

ASUS TUF A15 FA507RE-A15.R73050T

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999

-CPU : AMD R7-6800H
-Ram : 8GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A17 FA707RM-HX007W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,449

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A17 FA707RE-HX030W 1B-JAEGER GRAY

Available stock !
2 Year Warranty
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A15 FA507RC-HN013W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock !
2 Year Warranty
$1,199

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF A15 FA506ICB-HN115W-Graphite Black

Available In Stock !
2 Years Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDR4
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN325W

Available In Stock
2 Year Warranty
$769

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Dash F15 (I7-12th|16GB|512GB|RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,249

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Model : FX517ZR-F15.I73070
-FREE ASUS Backpack