286

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14C GPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,100

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray (None Active)

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$2,350 $2,150

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,799

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/512GB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,100

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/1TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,300

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level4
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/64GB/1TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,500

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/64GB/2TB) Space Gray

Pre-Booking 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$3,800

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,849 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 1
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hareware
$2,849 $2,699

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 1
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hareware
$3,099 $2,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Silver

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,849

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,799

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/2TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty Hardware
$4,499

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/2TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty
$4,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/4TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty
$5,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-4TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/8TB) Gray

Pre-order 3-5 Weeks
1 Year Warranty
$6,099

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-8TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Power UPS

UPS 3KVA 6 Battery

Check Stock
$300

UPS 2KVA 6 Battery

Check Stock
$230

Power UPS 1KVA 2 Battery

Check Stock
$160

UPS 1250VA 2 Battery

Check Stock
$60

Power T UPS i700VA

Check Stock
$40

MSI Gaming USA Version

MSI - GS76 17.3" FHD 360hz Core i9 RTX 3070

Pre-order 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$2,699

-Intel® Core™ i9-11900H
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-17.3″ FHD 360Hz
-Model GS7611257
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad
-FREE Case

MSI - Sword 15.6" Gaming Laptop Sword15001

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,049

-Intel Core I7-11800H 8 Core
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Year Warranty COM
$929

-Free Voucher 20$ 
-Intel 10th Gen Core i7-1075H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
-FREE MSI Bag + Mouse

MSI GS66 2021 Core I9 32GB RAM RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,649 $2,450

-Intel® Core™ i9-10980HK
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Windows 10 Pro Original
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad
-FREE Case

MSI - GS66 15.6" Gaming Laptop - Intel Core i7 - RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warrranty Hardware
$1,799 $1,749

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Model GS6611007
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad
-FREE Case

MSI-GP 66 Leopard 11UG-290 15.6" 144 Hz - i7-11800H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Promotion Cash Back 50$
-Intel® Core™ i7-11800H

-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Window 10 License

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

MSI - GF65 15.6" 144hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $999

-Promotion Cash Back 20$
-Intel Core I5-10200H

-Ram : 8GB DDR4 3200Hz 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

MSI GF75 Thin Gaming Laptop Core i5-10300H GTX 1650 144Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949 $869

-Intel® Core™ i5-10300H
-Ram: 8GB DDR4 2666MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: GTX 1650  4GB
-17.3″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard
-FREE Mouse RGB WiFi
-FREE Big MousePad

MSI Gaming COMPANY

GE76 Raider 11UH-268KH

Please Call 081999776
2 Year Warranty
$3,249

-Free Voucher 50$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 32GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 1TB SSD
-17.3'' FHD IPS 360Hz
-VGA: RTX 3080 16GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Backpack

GE76 Raider 11UG-269KH

Please Call 081999776
2 Year Warranty
$2,449

-Free Voucher 50$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 16GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 1TB SSD
-17.3'' FHD IPS 360Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Backpack

MSI GS76 Stealth 462KH

Check Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,999

-Free Voucher 50$
-Intel® Core™ i7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Mouse
-FREE Big MousePad

MSI PULSE GL76 11UEK-024KH

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,499

-Free Voucher 30$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE

-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI Stealth 15M (I7-11th/512GB/RTX 3060)

Please Call 081999776
1 Year Warranty
$1,449

-Free Voucher 30$ 
-CPU: Intel Core I7-
11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Window 10 Licensed 
-FREE Gaming Backpack

MSI Stealth 15M (I7-11th/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,449

-Free Voucher 30$ 
-CPU: Intel Core I7-
11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Window 10 Licensed 
-Free MSI Gaming Backpack

MSI Pulse GL76 11UDK-044KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299

-Free Voucher 30$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI GF65 Thin 10UE-415KH (i7 10750H / 16GB Ram/ RTX3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,249

-Free Voucher 20$ 
-Intel Core I7-10750H

-Ram : 16GB DDR4  
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Gaming Backpack

MSI Katana GF76 11UD-046KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149

-Free Voucher 20$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack
-Free MSI Mouse M99
-Free MSI Lucky keychain

MSI Katana GF66 11UC-074KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-Free Voucher 20$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack
-Free MSI Mouse M99
-Free MSI Lucky keychain

MSI BRAVO (15-B5DD-075KH)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-Free Voucher 20$ 
-AMD Ryzen 7 5800H

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: AMD Radeon RX5500M 
-15.6″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard

-FREE Gaming Backpack
-FREE MSI Mouse 
-FREE Big MousePad

Gaming Laptop and Special Beckie Laptop

Lenovo 16" Legion 7 Series Gaming Laptop (Storm Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,999

-Intel® Core™ i9-11980HK
-Ram: 32GB DDR4 16x2GB

-SSD: 1TB PCIe M.2
-VGA: RTX 3080 16GB
-Display: 16" QHD 2K IPS 165Hz
-Model 82K6005QUS
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo 16" Legion 7 Series Gaming Laptop (Storm Gray)

Coming Soon
1 Year Warranty hardware
$2,399

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 16x2GB

-SSD: 1TB PCIe M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-Display: 16" QHD 2K IPS 165Hz
-Model 82K6005MUS
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Legion 7 16ACHg6 (R9-5900HX/RTX 3080 16GB)

Available In Stock
1 Year Warranty
$3,100

-CPU : AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram : 32GB (16Gx2) 3200Hz
-SSD : 2TB (1TBx2) M.2 PCIe 3.0
-16" WQXGA(2560x1600) 165Hz
-VGA : RTX 3080 16GB
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15.6'' Gaming Laptop RTX 3060 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,699

-Free Voucher $50
-Intel® Core™ i7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz

-SSD: 1TB PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 15.6" FHD IPS 165Hz
-Model 82JH0001US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Legion Slim 7 15" Gaming Ryzen 7 5800H RTX 3060 Max-Q

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Free Voucher $50
-AMD R7-5800H

-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ FHD 165 Hz
-Model 
82K80001US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15.6'' Gaming Laptop RTX 3050TI 2021

Available In Stock
1 Year Warranty hardware
$1,249 $1,199

-Free Voucher $50
-CPU: AMD Ryzen 7 5800H

-Ram :  8GB 3200Hz
-SSD : 512GB M.2

-Dolby Atmos Speaker
-15.6″ FHD 165 hz 
-VGA: RTX 3050 TI
-Model : 82JW00BFUS
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo LEGION 5i Pro 16" Gaming Laptop i7-11800H

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,399 $1,349

-Free Voucher $50
-Intel® Core™ i7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz

-SSD: 512GB PCIe
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 16" QHD 2K 165Hz
-Model 82JF0000US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15" Ryzen 5 -4600H GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-Free Voucher $20
-CPU: AMD Ryzen 5-4600H

-Ram : 8GB DDR4
-Storage: 256GB M.2+1TB HDD
-Display: 15.6″ FHD 120Hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB 
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Ideapad Gaming 3 15(R5-5600H/256GB/GTX 1650)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $749

-Free Voucher $20
-CPU: AMD Ryzen 5-5600H

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB M.2
-Display: 15.6″ FHD 120Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Mouse Pad

Gaming Laptop Gigabyte, ACER

GIGABYTE - 15.6 IPS Level 240Hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,399

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 

-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-15.6" FHD IPS 1920 x 1080 240Hz
-AORUS 15P YD-73US244SH
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

AERO Gigabyte 15 4K I7-11th/RTX3060 (KD-72US624SP)

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 

-SSD: 1TB PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 15.6" 4K OLED
-AERO 15 OLED KD-72US624SP
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

GIGABYTE 15.6" - 4K Core i7-9750H-16GB Ram- RTX 2070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,699

-Free Voucher 50$ 
-Intel® Core™ i7-9750H

-Ram: 16GB DDR4 (2666Mhz)

-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6" 4K OLED 3840 x2160
-AORUS 15S XA-7US5130SP
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Acer – Predator Triton 300 SE 14" 144Hz Laptop

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,549 $1,449

Intel Core I7-11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-3-Zone RGB Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Original Bag Case
-FREE Mouse Pad

Acer – Predator Triton 300 SE 14" 144Hz Laptop RTX 3050 Ti

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,349 $1,249

-Intel Core I7-11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 Ti 
-3-Zone RGB Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Original Bag Case
-FREE Mouse Pad

HP Pavillion Gaming Laptop GTX 1650 4GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $729

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 256GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080
-VGA: GTX 1650 4GB
-Weight 2.2 Kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Razer blade

Razer - Blade 14 QHD 165Hz- AMD Ryzen 9 5900HX RTX 3080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,199 $3,099

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3080 8GB
-14″ QHD 2560 x1440
-RZ09-0370CEA3-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 14" QHD 165Hz- Ryzen 9 5900HX RTX 3070

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,449

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3070 
-14″ QHD 2560 x1440
-RZ09-0370BEA3-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 14" FHD 144Hz- Ryzen 9 5900HX RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,999

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 3200Hz
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3060 
-14″ FHD 144Hz
-RZ09-0370AE23-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer 15.6" Blade Gaming Laptop RTX 3060 6GB Late 2021

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,049 $1,999

-Intel® Core™ i7-11800H 2.4GHz
-Ram: 16GB DDR4 3200 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-RZ09-0410AE22-R3U1 

-FREE Razer Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

Razer Gaming Brand New Razer Blade 15inch

Razer Blade Pro 17.3″ I9-11900H 32GB Ram RTX 3080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,099 $3,999

-Intel® i9-11900H 2.4GHz
-Ram: 32GB DDR4 3200Hz
-SSD: 1TB M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-17.3″ UHD 4K Touch 120Hz
-RZ09-0406CE63-R3U1 
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2060 144hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,699

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-17.3″ FHD 144Hz
-RZ09-02876E92-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade Stealth 13 (I7-11TH/512GB/GTX 1650Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749 $1,699

-Intel Core I7-1165G7
-Ram: 16GB DDR4 3733 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: GTX 1650 Ti Max-Q
-Display: 13.3" FHD 1920x1080
-RZ09-03272E12-R3U1

-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Book 13.4" FHD+ Touch Screen Mercury White

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,599

-Intel Evo I7-1165G7
-Ram: 16GB DDR4 3200 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: Intel Iris Xe Graphic
-Display: 13.4" FHD Touch 
-RZ09-03571E92-R3U1

-FREE Razer Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS Gaming Company

ASUS ROG Strix G713QR-K4167T 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,849

-Cash Back 50$
-Ryzen R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-17.3″ QHD 165Hz
-Color: Original Black
-FREE Asus Backpack
-FREE Asus Mouse 
-
FREE Mouse Pad

ASUS ROG Stix SCAR G733QM-K4066T 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,799

-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ QHD 2K 165Hz
-Color: Original Black
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Strix G15 G513QC-HN119T 1H-ELECTRO PUNK

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,259

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Gaming Mouse Pad
-FREE Headset
-FREE ASUS Mouse

ASUS ROG Stix SCAR G733QR-HG050T 1A-BLACK

Out of Stock
2 Years Warranty COM
$2,199

-FREE Voucher 40$
-CPU: AMD R9-5900H

-Ram: 32GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070 8GB
-Display: 17.3″ FHD 300Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Headset
-FREE WebCam

ASUS ROG Strix G17 G713QE-HX070T Original Black

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Original Black
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 (G713QC-HX059T) ECLIPSE GREY

Out of Stock
2 Years Warranty COM
$1,299

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Eclipse Grey
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 (G713QC-HX058T) Original Black

Out of Stock
2 Years Warranty COM
$1,299

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Original Black
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Asus ROG Flow X13 GV301QH-K5243T-BLACK (SUPERNOVA)

Please Call 081 999 776
2 Year Warranty
$3,099

-FREE Voucher 40$
-CPU: AMD R9-5980HX

-Ram: 32GB DDR4
-Storage: 1TB PCIe
-VGA : 1 RTX 1650 4GB
-VGA : 2 RTX 3080 10GB

-Display: WQUXA 60Hz 
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Dell Alienware gaming laptop

Alienware x17 R1 17.3" 360Hz FHD Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,999 $2,799

-Intel Core i7-11800H 2.3Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 3200MHz
-SSD : 1000GB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch

Alienware - M17 R4 - 17.3" FHD Gaming laptop RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,399

-Intel Core i7-10870H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2933MHz
-SSD : 1000GB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $2,299

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB M.2 PCIe
- HDD : 1TB 
- VGA : RTX 3070 8GB
- Optical Drive: DVD-RW
- Windows 10 License

Alienware M15 R5 15.6" FHD Ryzen R9 5900HX RTX 3070 Black

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,299

-AMD Ryzen R9-5800H 
-Ram : 16GB  DDR4 
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch

Alienware M15 R2 Gaming Laptop 2020 / RTX 2060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,949 $1,449

-Intel Core i7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4
-SSD : 256 GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 144hz Refresh
-144Hz Refresh rate
-VGA : NVidia RTX 2060 6G
-Free  Dell Backpack 15inch

AlienwareM15 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Intel Core i7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Dell Backpack 15Inch

Dell G5510 15.6 Gaming Laptop 2021 RTX 3050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949 $849

-Intel Core i5-10500H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB M.2 PCIe

-Display: 15.6″ FHD 120Hz 
-VGA: NVIDIA RTX 3050 4GB
-Windows 10 Home License
=Free Dell Backpack Original

ASUS TUF Gaming Model

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX516PM-HN127T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,329

-Cash Back 50$ 
-Intel Core I7-11370H

-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 17.3" Gaming Laptop FX706HE-HX021T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-Cash Back 50$ 
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 Ti GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Original Mouse

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX506HC-HN041T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,129

-Cash Back 50$
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Original Mouse

-FREE Big MousePad

ASUS TUF Gaming F17 FX706HE-211.TM17

Available In Stock
1 Year Warranty
$999

-Cash Back 50$ 
-Intel Core I5-11260H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS ROG Gaming Laptop

ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603HR-K8095T 2A-OFF Black)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,199

-FREE Voucher 50$
-CPU: Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070 8GB
-Display: 16″ WQHD 165Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE ASUS Mouse
-FREE ASUS Headset

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-11th/3060/165Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,949

-FREE Voucher 50$
-Intel Core I9-11900H

-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-Model 
GU603HM-211.ZM16
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS ROG Zephyrus M16 RTX 3060 GU603HM-K8003T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,849

-FREE Voucher 50$
-CPU: Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 16″ WQHD 165Hz
-Model : 
GU603HM-K8003T
-FREE ASUS Backpack
-FREE ASUS Mouse

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-11th/3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,499

-FREE Voucher 50$
-Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 TI 
-16″ WUXGA 1920x1200 
-Model 
GU603HE-211.ZM16
-FREE Asus Backpack
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR-211 RTX 3070

Booking Now : Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $2,049

-FREE Voucher 50$
-AMD R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model
GA503QR-211.ZG15
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QM-HQ139T) RTX 3060

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503QM-HQ139T
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse 

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS - ROG Flow X13 (GV301QE-211.ZG13)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,649

-FREE Voucher 50$
-AMD R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 4266MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 Ti  V4GB
-13.4″ (WUXGA) Touch Screen
-Model 
GV301QE-211.ZG13
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

-Intel Core I7-11700F
-Ram: 16GB DDR4 3200 (8Gx2)
-Storage: 1TB HDD / 512GB M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-Included Keyboard + Mouse
-Model 
G15CE-B9

ASUS - ROG Zephyrus G14 (GA401QM-211.ZG14) RTX 3060

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,649

-AMD : Ryzen 9 5900HS
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1000GB PCIe
-14″ FHD 1920X1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB MAX-Q
-Model : GA401QM-211.ZG14
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Flow X13 (GV301QH-K5482TS 2A-OFF-BLACK)

Please Call 081 999 776
2 Years Warranty COM
$1,549

-FREE Voucher 30$
-CPU: AMD R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE 
-VGA: GTX 1650 4GB
-Display: 13.4"  WQUXA 60Hz
Include Pen
-FREE Sleeve
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Core I5-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Months Warranty
$155

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/32GB/1TB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Platinum

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,349

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,249

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Black)

Out of Stock
6 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock
3 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Ice Blue)

Out of Stock
3 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Platinum)

Out of Stock
3 months Warranty
$349

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
3 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Ice Blue) New Model

Out of Stock
3 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
3 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Platinum) New Model

Out of Stock
3 months Warranty
$249

Apple Imac

Apple Mac Pro Intel Xeon W 8Core/32GB/1TB

Available In Stock
$6,500

-Processor: 3.2GHz 8-Core Intel Xeon W (Turbo Boost up to 4.4GHz)
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric & Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB Ram 2TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749 $2,699

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 2TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = In Stock
-Orange =  No Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/1TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,300

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 1TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = In Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = In Stock
-Yellow = Coming Soon
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $2,099

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM /512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  In Stock
-Green = In Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = In Stock
-Yellow = In Stock
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue   =  In Stock
-Green =  In Stock 
-Pink   =  No Stock
-Silver =  No Stock
-Yellow= In Stock
-Orange = No Stock 

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,590

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue  = No Stock
-Green= In Stock
-Pink  =  No Stock
-Silver=  No Stock
-Yellow= No Stock
-Orange= No Stock 

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Out of Stock
1 Year Warranty Company
$1,390

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Blue   = No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock

Apple Macbook pro m1 chip

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray MVVK2

Available In Stock
1 Month Warranty
$2,099

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2) CPO

Available In Stock
1 Month Warranty
$1,799

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,450

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,250

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13" 8GB Memory - 512GB SSD - Space Gray 2020

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,199

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.1GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-8GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Pad

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II CASE020

Available In Stock
For Macbook Pro 13"
$30

WIWU 13.3 Alpha Slim Sleeve

Available In Stock
$25

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Pink

Available In Stock
For Macbook Pro 16"
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II CASE021

Available In Stock
For Macbook Pro 16"
$30

Apple MacBook Air m1 chip

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 1TB SSD CTO Model (Gold )

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,690

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Silver CTO 8Core

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Gray CTO 8Core

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD CTO 8Core Gold

Out of Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD Gold MGNE3

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty
$999

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty LL
$999

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 8GB 1600MHz DDR3 
-Storage: 512GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 4GB 1600MHz LPDDR3 Ram
-Storage: 256GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

Apple Mac MINI

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 2000GB SSD

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,949 $1,799

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-2000GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 1000GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,429

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-1000GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 512GB SSD

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,199

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 512GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 256GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $699

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Apple Magic Trackpad 2 (Black) Latest Model

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$149

Apple Accessories 2021 model

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$175

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Keyboard (2021 Model)

Available In Stock
$130

Apple Magic Mouse Silver (2021 Model)

Out of Stock
1 year Warranty
$110 $99

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$95

Brand New Apple Magic Mouse 2 (White)

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Microsoft Surface duo and Surface Studio

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  256GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Silver (Latest Model)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty Original
$666

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,029

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black Brand New

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,249

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Platinum)

Out of Stock
3 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Poppy Red)

Available In Stock
3 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen

Available In Stock
3 Months Warranty
$265

Microsoft Surface Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
6 Months Warranty
$145

Microsoft Surface Pro X Slim Pen (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$140

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$90

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$170

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$250

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 512GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,750

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 512GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5-1135G7 256GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5-1135G7 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$929 $899

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I3 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$829 $799

-Intel Core i3-1115G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10  

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,549

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-Windows 10 PRO
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,579 $1,449

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Windows 10 Home
-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Second Hand

Surface Pro X SQ1 256GB 8GB (Open Box) Keyboard

Out of Stock
9 Months Warranty
$999 $949

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Can Use Application 64Bit
 Included Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$699 $649

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE 99.9% New

Out of Stock
Warranty 3 Months
$630

Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$569 $500

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Machine Only 99.9% New

Available In Stock
Warranty 3 Months
$520

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 3 Core I7 512GB Ram 8GB Only Machine 98%

Available In Stock
3 Month Warranty
$480

-Intel Core i7-4650U
-Ram : 8GB 
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Grey

Out of Stock
3 Months Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
3 Months Warranty
$110

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Out of Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84